Metodická pomůcka pro ukončování programů SF 2004—2006, 2. verze

10.02.2009: Metodická pomůcka pro ukončování programů strukturálních fondů zkráceného programového období 2004—2006 je určena pracovníkům řídících orgánů a zprostředkujících subjektů operačních programů, jednotných programových dokumentů a iniciativ Společenství a Rámce podpory Společenství, pracovníkům Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu.
Metodická pomůcka vychází z nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, z nařízení Komise (ES) č. 438/2001 a z Rozhodnutí Komise č. KOM (2006) 3424 Pokyny k ukončení pomoci (2000-2006) ze strukturálních fondů.

Cílem metodické pomůcky je definovat na národní úrovni postup pro ukončování programů, tj. popsat povinné i doporučené postupy a činnosti jednotlivých subjektů při ukončování programů a stanovit harmonogram činností při ukončování programů. Metodická pomůcka obsahuje tabulku pro výpočet konečného příspěvku ze strukturálních fondů, vzorový obsah závěrečné zprávy, odkazy na související legislativu, předpisy a závazné metodiky, ze kterých vyplývají povinnosti a závazné postupy při ukončování programů v České republice.