Metodika zadávání veřejných zakázek

10.02.2009: Metodický návod k zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. zadávání zakázek malého rozsahu, zadávání zakázek formou soutěže o návrh a zakázek financovaných či spolufinancovaných z prostředků poskytnutých z fondů EU.

V souvislosti s účinností nového zákona o veřejných zakázkách a přípravou programovacího období 2007—2013 byly zpracovány metodiky zadávání (veřejných) zakázek.
Metodika zadávání veřejných zakázek  (pdf - 3,61 MB)

Obsah metodiky

Metodiky se zaměřují na výklad ucelených institutů a postupů zadávání veřejných zakázek, zejména z praktického hlediska. Cílem materiálu je překlenout mezeru mezi legislativním textem a praktickým uplatněním ustanovení zákona v souvislostech, s vazbou na související právní předpisy, judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zpracovávaný materiál se sestává ze dvou okruhů:

Obsah metodik je následující:
  1. Metodický návod postupu zadavatele veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  2. Metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek financovaných či spolufinancovaných z prostředků poskytnutých z fondů EU
  3. Metodický návod postupu pro zadávání zakázek malého rozsahu
  4. Metodický návod postupu zadavatele v soutěži o návrh

Zakázky spolufinancované z fondů Evropské unie

V řadě případů nemusí být zakázky spolufinancované z fondů Evropské unie zadány dle zákona, ovšem z hlediska nutnosti dodržení principů transparentnosti, nediskriminace a zachování hospodářské soutěže je nezbytné postupovat podle jednotných pravidel. Tato jsou stanovena v metodikách (viz části II. a III.)

Metodiky zadávání zakázek financovaných ze zdrojů EU mají pro subjekty zapojené do implementace programového období 2007—2013 výrazně doporučující charakter.

Projekt byl spolufnancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, opatření 5.2 SROP - "Technická pomoc RPS".