Pokyny pro křížové financování na období 2007—2013

10.02.2009: Pokyny jsou určeny řídícím orgánům operačních programů, Platebnímu a certifikačnímu orgánu a dalším subjektům zapojeným do implementace evropských fondů. Vymezují závazné podmínky pro uplatnění křížového financování v operačních programech, jejichž cílem je minimalizovat nebezpečí nedodržení příslušných ustanovení evropské legislativy.

Pokyny pro křížové financování na programové období 2007—2013 (dále jen "Pokyny") byly vypracovány v souladu s bodem III(5) usnesení vlády České republiky č.1302/2006. Účelem vypracování pokynů bylo vytvoření základního rámce pro aplikaci doplňkového způsobu financování prioritních os operačních programů při provádění Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropského sociálního fondu (ESF).

Na úrovni České republiky je možnost využití doplňkového způsobu financování uvedena v Metodice finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF* na programové období 2007—2013 a Metodice certifikace výdajů pro programové období 2007—2013.

Křížové financování je stanoveno čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Dokument ke stažení

Pokyny pro křížové financování (pdf - 173,79 KB)
Narizeni_1083_2006.pdf  (pdf - 1,41 MB)

* SF/CF/EFF - Strukturální fondy / Fond soudržnosti / Evropský rybářský fond

Čtvrtek,  1. únor 2007