Pravidla způsobilosti výdajů pro období 2007—2013

10.02.2009: Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007—2013.

Obsah materiálu

 

Pravidla 2007—2013 je tvoří základ pro sestavení podrobných pravidel způsobilých výdajů na úrovni operačních programů. Pravidla na úrovni jednotlivých poskytovatelů pomoci (řídicích orgánů) nesmí být v rozporu s pravidly v tomto materiálu.

 

Pravidla jsou součástí přípravy České republiky na čerpání prostředků určených pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech 2007—2013. Materiál stanovuje národní pravidla způsobilosti výdajů pro období 2007—2013, resp. definuje základní podmínky způsobilosti pro některé druhy výdajů, a to v souladu s právními předpisy Evropských společenství a v kontextu právních předpisů České republiky. Pravidla také harmonizují přístup řídících orgánů operačních programů, jenž jsou zodpovědné za implementaci a řízení operačních programů v oblasti způsobilosti výdajů.

Způsobilost výdajů v legislativě EU

Povinnost sestavit pravidla pro způsobilost výdajů na národní úrovni vychází z článku 56, odst. 4 nařízení Rady (ES) o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti č. 1083/2006, který uvádí, že: "Pravidla pro způsobilost výdajů se stanoví na úrovni členských států s výhradou výjimek stanovených ve zvláštních nařízeních pro každý z fondů. Vztahují se na veškeré výdaje vykázané v rámci operačního programu".

Dokumenty ke stažení

Pravidla způsobilosti výdajů pro období 2007—2013 (pdf - 424,18 KB)
Metodika ZV pro programy spolufinancované ze SF a FS 2007—2013.pdf (pdf - 859,68 KB)