Aplikace principu PPP při realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU

11.02.2009: Analýza komunitárního práva a právních předpisů ČR s vazbou na problematiku PPP (Public-Private-Partnership) projektů. Dokument identifikuje bariéry a rizika, které mohou negativně ovlivnit implementaci PPP projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo identifikovat možnosti kombinace PPP projektů a financování z fondů EU a v návaznosti na identifikované možnosti zpracovat seznam doporučení pro programování a přípravu implementace pro programovací období 2007—2013.

Dílčí cíle projektu

  • Provést analýzu právních dokumentů na úrovni ES a právního rámce ČR upravujícího problematiku PPP projektů;
  • identifikovat bariéry komplikující kombinaci PPP projektů spolufinancovaných z fondů EU;
  • definovat konkrétní doporučení pro eliminaci vlivu bariér,
  • určit vhodné oblasti pro realizaci PPP projektů;
  • definovat základní modely kombinace PPP projektů a fondů EU;
  • zpracovat modelový projekt.

Struktura výstupu

Projekt je podle svého věcného zaměření rozdělen do dvou hlavních částí. První část dokumentu se zabývá analýzou komunitárního práva a právních předpisů ČR s vazbou na problematiku PPP projektů. Druhá část dokumentu identifikuje relevantní bariéry a rizika, které mohou negativně ovlivnit možnosti implementace PPP projektů spolufinancovaných z fondů EU. Pro snazší orientaci jsou tyto bariéry a rizika strukturovány do 2 hlavních úrovní:

  1. Programovací - bariéry a rizika na této úrovni mohou sloužit jako podklad pro diskuzi s Evropskou komisí a Vládou ČR, potažmo s dotčenými ministerstvy a řídícími orgány.
  2. Projektová - problémy této úrovně mohou být diskutovány na úrovni jednotlivých řídících orgánů při zpracování operačních programů a příruček pro žadatele.

Dále jsou v analýze bariéry a rizika rozděleny do následujících podoblastí: legislativní, bariéry související se strukturou financování, organizační a procesní bariéry a ostatní. Ke každé bariéře je uveden stručný popis, v čem je spatřováno její potenciální riziko.