Aktivity evaluace 2004

Aktivity Evaluační jednotky strukturálních fondů v roce 2004.

1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch

Cílem evaluace je vyhodnocení problematických činitelů a vazeb implementace Rámce podpory Společenství (RPS) a následné sestavení doporučení pro vylepšení současného systému implementace RPS a sestavení doporučení pro plánování implementačního systému pro programové období 2007—2013.

  • Dílčí evaluace - Připravenost potenciálních příjemců pomoci a jejich podpora

Připravenost: znalost a pochopení problematiky SF u jednotlivých cílových skupin potenciálních příjemců pomoci a jejich podpora.

  • Dílčí evaluace - Kvalita projektů

Projekty: kvalita a podíl úspěšnosti projektů, soulad s cíly priorit opatření.

  • Dílčí evaluace - Administrace projektů

Administrace: administrace projektů, náročnost procesu a kvalita (průběh výzev, rachlost a kvalita procesu, atp.).

2/04 Odborná konzultační a metodická pomoc při evaluaci problematiky horizontálních priorit

 

3/04 Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS

Cílem studie je identifikovat a vyhodnotit externí vlivy působící na implementaci RPS (např. spolufinancování, kapacita generování projektů, atp.), které ovlivňují úspěšnost realizace SF.

4/04 Analýza a vyhodnocení bariér růstu konkurenceschopnosti (podklad pro tvorbu NRP)

Cílem studie je identifikovat a vyhodnotit bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky a inovační kapacity vč. návrhů na jejich odstranění.

5/04 Vyhodnocení současného rozložení národních a strukturálních rozvojových programů EU (podklad pro tvorbu NRP)

Cílem studií je posouzení struktury a účelnosti existujících systémů národního a strukturálního portfolia podpůrných programů se záměrem zjednodušení a koncentrace.

6/04 Hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich nastavení

Hodnocení vypovídající schopnosti stávajících indikátorů v systému RPS a OP.

7/04 Seminář pro členy ŘO a MV RPS a ŘO a MV OP

Cílem akce je seznámit členy orgánů s evaluační činností a s výsledky prvních dílčích analýz.

8/04 Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků EvaSFun a PS Evaluace

Tato položka bude čerpána v souladu se záměry rozvoje interní evaluační kapacity SF.

9/04 Konference evaluačních jednotek zemí V4, popř. jiných zemí EU

Cílem konference je mapování činností a porovnání činností evaluačních jednotek zemí V4, popř. ostatních zemí EU.

10/04 Zpracování metodických pomůcek a technicko-informačních materiálů, vč. překladů, atp.

Cílem činnosti je zpracování materiálů prezentujících evaluační činnost SF. Cílovou skupinou je odborná veřejnost (státní instituce, univerzity, atp.).

11/04 Odborná konzultační a expertní činnost

Odborná konzultační činnost je zaměřena na specifické oblasti (legislativně-právní, finanční, zprac. ToR, atp.), nutné pro výkon evaluační/hodnotící činnosti (konzultace, referenční a oponentní konzultační skupiny).