Aktivity evaluace 2005

Aktivity Evaluační jednotky strukturálních fondů v roce 2005.

A. Projekty evaluačního plánu RPS zahájené v roce 2005

1./05 Doporučení analýz a evaluací pro operační programy

Cílem projektu je tvorba rámcových doporučení pro přípravu programového období 2007—2013. Projekt shrnuje, hodnotí a vzájemně propojuje výstupy/výsledky/závěry/doporučení hodnotících studií zahájených v roce 2004, tj. projektů č. 1/04, 3/04, 5/04 a 6/04.

2./05 Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období 2007—2013

Cílem projektu je včasné zabezpečení integrace mezi zpracovateli jednotlivých programových dokumentů a odborníky na problematiku za účelem posouzení reálnosti dosažení stanovených cílů intervencí finančních prostředků. Projekt bude realizován na základě povinnosti stanovené dle nařízení Evropské komise.

3./05 SEA programových dokumentů pro programové období 2007—2013

Projekt bude realizován na základě povinnosti stanovené dle nařízení Evropské komise s akcentem na posouzení vlivů na udržitelný rozvoj ve smyslu lisabonské strategie a cíle kohezní politiky.

4./05 Evaluaci střednědobého pokroku realizace RPS

Projekt evaluace střednědobého pokroku realizace RPS bude založen na detailní evaluaci dosavadního pokroku na úrovni jednotlivých operačních programů. Na úrovni RPS bude provedeno sjednocení výsledků OP s ohledem na HP a průřezová témata, kterými budou lidské zdroje (a rovné příležitosti), udržitelný rozvoj (a ŽP), znalostní ekonomika (a informační společnost) a malé a střední podniky. Projekt bude strukturován do následujících dílčích oblastí:

  • shrnutí socioekonomického vývoje a relevantních dokumentů, ověření platnosti ex-ante a SWOT;
  • zhodn. vlastního přínosu RPS na úrovni priorit a prioritních os (po finanční a věcné stránce);
  • implementační a monitorovací systémy;
  • doporučení pro stávající a nové programové období;
  • případné další tématické studie.

5./05 Ad hoc evaluace a analýzy

Projekty budou realizovány na základě aktuálních požadavků a potřeb řídících orgánů RPS a operačních programů.

6./05 Prohlubování znalostí a vědomostí

Tato položka bude čerpána v souladu se záměry aktivního rozvoje interní evaluační kapacity RPS a operačních programů.

7/05 Dílčí položky

7./05-1 Metodická a publikační činnost

Aktivita s cílem podpory rozvoje evaluační kapacity ČR.

7./05-2 Konzultační a odborná podpora

Aktivita s cílem podpory rozvoje evaluační kapacity ČR.

8./05 Rezervní prostředky

Rezerva bude rozložena dle aktuální potřeby.

9./05 Hodnocení předpokládaných sociálně ekonomických dopadů intervencí politiky HSS makroekonomickým modelem

Požadavkem EK je zpracování makroekonomického modelu dopadu strukturálních intervencí v ČR. Vzhledem ke standardnímu využití modelu Hermin pro EU i členské státy bude tento model aplikován i na podmínky ČR.

B. Projekty evaluačního plánu RPS zahájené v roce 2004 a pokračující v roce 2005

  • 1./04 Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch
  • 3./04 Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS
  • 4./04 Analýza a vyhodnocení bariér růstu konkurenceschopnosti
  • 5./04 Vyhodnocení současného rozložení národ-ních a strukturálních rozvojových programů EU
  • 6./04 Hodnocení programů indikátorů a vhodného nastavení