Aktivity evaluace 2007

Aktivity Evaluační jednotky strukturálních fondů v roce 2007.

Plán aktivit představuje roční aktualizaci Evaluačního plánu RPS na období 2004—2006. Jeho znění bylo schváleno na 6. zasedání Monitorovacího výboru, dne 2. února 2007.

Nejvíce se na evaluačních aktivitách roku 2007 podílí projekty zahájené v roce 2006. V roce 2007 budou pokračovat tři z těchto projektů, u všech se předpokládá jejich dokončení do konce roku 2007.

1. Pokračující projekty z 2006

Z roku 2006 budou pokračovat projekty a činnosti:

 • Správa, aktualizace a hodnocení indikátorové soustavy pro programy strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2007—2013
 • Hodnocení efektivnosti projektů, programů a strategií v podmínkách ČR
 • Transfer a aplikace zahraniční odborné zkušenosti k podpoře využívání pomoci z fondů EU 207-2013

2. Předpokládané aktivity roku 2007

Nové plánované oblasti činnosti lze rozdělit do dvou kategorií - první z nich je podpora zadání a formulace doporučení pro nový implementační systém a sledování naplnění doporučení evaluace, druhou kategorií je vlastní nastavení systému evaluace pro období 2007—2013.

Aktivity zahrnuté v dobíhajících projektech z roku 2006 budou doplňovány novými projekty a aktivitami koncepčního i ad hoc charakteru v následujících oblastech zaměření.

A) Podpora dokončení programových dokumentů a optimalizace implementačního systému

 • podpora dokončení programových dokumentů pro období 2007—2013;
 • systematické sledování, jak byly problémy identifikované evaluačními projekty a doporučení z nich plynoucí zohledněny při metodické přípravě programového období 2007—2013;
 • doporučení směřující k formování nového implementačního systému.

B) Konzultační, analytické a koordinační aktivity k nastavení systému a strategie evaluace

 • nastavení systému hodnocení v operačních programech 2007—2013;
 • nastavení systému hodnocení pro Strategické zprávy a průběžné roční hodnocení- dle nařízení (jaká data je třeba sbírat, jaký bude obsah Zpráv, aby byla jednotná struktura) koordinační a společné aktivity evaluace NRPS a OP

C) Metodická konzultační činnost a tvorba podpůrných materiálů

 • podpora v oblasti hodnocení efektivity projektů;
 • šíření výsledků projektu Hodnocení efektivnosti;
 • podpora v oblasti koncepcí, strategií;
 • překlady pracovních dokumentů a doporučení EK k evaluaci do češtiny.

D) Rozvoj evaluační kapacity

 • podpora evaluační kapacity a rozvoj dodavatelských systémů;
 • prohlubování znalostí a výměna zkušeností pracovníků evaluace;
 • budování evaluační kapacity regionů (význam evaluace, struktura zadání, zakotvení odborných skupin v procesu evaluace);
 • organizace konference - zkušenosti z evaluace SF 2004—2006

Finanční zdroje EP 2007

Následující tabulka představuje indikativní rozdělení položek evaluačního plánu RPS pro rok 2007:

A) podpora dokončení programových dokumentů a optimalizace implementačního systému 20% 1.200.000,- Kč
B) konzultační, analytické a koordinační aktivity k nastavení systému a strategie evaluace 20% 800.000,- Kč
C) metodická konzultační činnost a tvorba podpůrných materiálů 12,5% 500.000,- Kč
D) rozvoj evaluační kapacity 47,50% 1.500.000,- Kč
CELKEM 100,0% 4.000 000,- Kč