Naplňování aktivit

Informace o prvních pracích v oblasti evaluace - hodnocení programů financovaných ze strukturálních fondů EU, uskutečněných v České republice.

STAV K 1. ÚNORU 2005

Níže uvádíme informaci o plnění plánu evaluace RPS za rok 2004, který byl schválen v dokumentu Evaluace RPS pro období 2004—2006 při jednání Monitorovacího výboru RPS 18. května 2004.

 

Co je evaluace?

Evaluace spolu s monitorováním představuje důležitý a účinný nástroj pro řízení veřejných investic i pro nakládání s prostředky ze strukturálních fondů EU. Ve většině starých členských zemí se evaluace běžně provádí také pro ostatní veřejně financované programy. V nových zemích EU je však tato praxe dosud využívána jen velmi omezeně.

Vlastní evaluační činnost je prováděna externími evaluátory (firmy, výzkumné a akademické subjekty) z důvodu vysokých požadavků na odborné znalosti, čas a na nezávislost,. Tito externí evaluátoři jsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, vnitřními předpisy MMR ČR, Manuálem TP pro RPS a pokyny EU pro evaluaci (viz Working papers, MEANS, položka 10) vybíráni formou veřejné soutěže.

Proč je třeba provádět evaluaci?

Povinnost provádět evaluaci je pro oblast financování ze strukturálních fondů legislativně zakotvena v Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Pro evaluaci naplňování cílů programů strukturálních fondů v České republice je v kapitole 6.3.5 dokumentu Rámec podpory Společenství dána navíc povinnost vytvořit speciální oddělení ("Evaluační jednotku") a zpracovat plán evaluace na úrovni Rámce podpory Společenství (plnění plánu za rok 2004 je obsahem této části Pololetní zprávy).

Evaluační jednotka jako součást Řídicího orgánu RPS vznikla v prosinci 2003, současného počtu členů dosáhla v květnu 2004. Kromě hodnocení Rámce podpory Společenství má také koordinační úlohu ve vztahu k pracovištím na úrovni jednotlivých OP.

Plnění evaluačního plánu

Plnění Evaluačního plánu RPS v roce 2004 probíhalo ve čtyřech oblastech:

  1. Hodnocení procesu a systému realizace RPS.
  2. Strategické studie pro podporu programování a tvorbu širších dlouhodobějších koncepcí.
  3. Hodnocení naplňování horizontálních priorit RPS.
  4. Koordinace evaluace strukturálních fondů a rozvoj evaluační kapacity České republiky.

 

Evaluační plán 2004

Položky Evaluačního plánu RPS, plánované na rok 2004, jsou realizovány prostřednictvím jedenácti projektů a aktivit.

Projekt: 1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch

Charakteristika: Evaluace nastavení systému a procesu naplňování cílů strukturálních fondů, jehož cílem je nalezení slabých míst systému a doporučení ke zlepšení ve zkoumaných oblastech - podprojektech:

  1. Připravenost potenciálních konečných uživatelů pomoci (informace, pochopení).
  2. Kvalita projektů (formální, konsistence s cíli SF).
  3. Administrace projektů (čas, kapacity).
 

Stav projektu: Vybrán zpracovatel - EURION o.s., podprojekt 1 je po vstupní fázi prací (analýza dokumentů a dat), proběhla metodická schůzka za účasti zástupců zpracovatele, Evaluační jednotky SF, odborné skupiny pro tento projekt a zástupci, probíhá výzkum.

Předpokládané dokončení: červenec 2005.

Projekt: 2/04 - 1 Přehled hodnotitelských postupů horizontálních priorit SF a osvědčené příklady z praxe

Charakteristika: Metodický projekt, jehož cílem je vypracování souhrnného analytického přehledu a sumarizace dokumentů zabývajících se hodnocením horizontálních priorit strukturálních fondů EU a vyhledání osvědčených příkladů hodnocení z praxe ve vybraných členských zemích EU.

Stav projektu: Vybrán zpracovatel - konsorcium EVASCO, s.r.o.; REC ČR; Gender Studies, o.p.s.; Cross Czech a.s.

Předpokládané dokončení: projekt ukončen.

Projekt: 3/04 Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS

Charakteristika: Evaluace procesu naplňování RPS s cílem identifikovat a vyhodnotit významné externí vlivy působící na úspěšné naplňování RPS a absorpci strukturálních fondů, zejména ve smyslu tvorby a zaměření projektů, a následně navrhnout postupy pro úpravy vnějšího prostředí systému naplňování SF.

Stav projektu: Vybrán zpracovatel Berman Group s.r.o., proběhla metodická schůzka a byla předána první metodická část pro řešení projektu.

Předpokládané dokončení: květen 2005.

Projekt: 4/04 Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR

Charakteristika: Strategická studie, jejímž cílem je identifikovat a vyhodnotit bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky především ve schopnosti tvorby, využívání a šíření inovací, a navrhnout kroky vedoucí k odstranění těchto bariér, s ohledem jak na kvalitnější strategii Politiky HSS, tak na lepší prostředí pro inovativně založenou ekonomiku v České republice.

Stav projektu: Vybrán zpracovatel konsorcium institucí TC AV ČR a NHÚ AV ČR, zahájena fáze terénního výzkumu, konala se vstupní metodická schůzka uzavírající úvodní fázi, v níž byly analyzovány relevantní dokumenty a upřesněny metody pro další postup výzkumu.

Předpokládané dokončení: duben 2005.

Projekt: 5/04 Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém

Charakteristika: Analytická koncepční studie, jejímž cílem je:

  1. Identifikovat a zmapovat oblasti intervence společné pro rozvojové programy EU a české programy.
  2. Identifikovat programy, schémata či projekty vhodné z hlediska strategických cílů politiky HSS či českých rozvojových politik.
  3. Navrhnout doporučení zodpovědným resortům na kroky a změny, které by vedly k lepší součinnosti, vzájemným vazbám, efektivnosti a celkové systematizaci rozložení programů v klíčových oblastech.

Stav projektu: Vybrán zpracovatel společnost DHV CR s.r.o, zahájena fáze základního výzkumu.

Předpokládané dokončení: duben 2005.

Projekt: 6/04 Hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich nastavení

Charakteristika: Systémová evaluace, jejímž cílem je celkové vyhodnocení nastavení a vypovídací schopnosti indikátorů/ukazatelů Rámce podpory Společenství a operačních programů a následné vytvoření návrhů pro možné úpravy systému ukazatelů pro programovací období 2007—2013.

Stav projektu: Rozeslána výzva k předložení nabídek na zpracování projektu.

Předpokládané dokončení: konec května 2005.

Aktivita: 7/04 Seminář pro členy ŘO RPS a OP realizovaný v rámci výjezdního zasedání PS

Charakteristika: Seminář na podporu zvyšování odborné kapacity pracovníků ŘO a RPS, který se uskutečnil jako výjezdní zasedání Pracovní skupiny, byl realizován ve formě workshopu, na který byli pozváni zástupci Evaluační jednotky italského twinningového týmu a Evaluační jednotky DG Regio. Cílem bylo seznámit odpovědné pracovníky řídicích orgánů o nových nařízení EK ve vztahu k hodnocení a nově vzniklé povinnosti nových členských států provádět částečnou mid-term evaluaci.

Termín realizace aktivity: aktivita splněna ve dnech 18.-19. října 2004.

Aktivita: 8/04 Prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků Evaluační jednotky RPS a PS Evaluace a Pracovní skupiny pro evaluaci a horizontální priority

Charakteristika: V rámci této aktivity bylo uskutečněno několik seminářů s cílem zvýšit odborné znalosti Evaluační jednotky Rámce podpory Společenství a Pracovní skupiny. Ve spolupráci s twinnery Ministerstva pro místní rozvoj ČR byly uskutečněny čtyři série seminářů k hodnocení a jeden k horizontálním prioritám. Ve spolupráci s DG Regio, byl Evaluační jednotkou uspořádán seminář k úkolům evaluace v oblasti programování a implementace SF. V rámci projektu Absorpční kapacity (AbCap) byl uskutečněn pracovní seminář Evaluace a Monitoring.

Aktivita: 9/04 Pracovní setkání evaluačních jednotek zemí V4

Charakteristika: Setkání pracovníků evaluačních jednotek s cílem navázání užších kontaktů v rámci zemí V4, rozvíjení evaluační kapacity v ČR vzájemnou výměnou zkušeností a znalostí a vytvoření prostoru pro diskusi při hledání společných témat pro oblast evaluace RPS při jednání s EK. Zúčastnili se též zástupci EK - DG Regio a DG Employ.

Termín realizace aktivity: 2.-3. prosince 2004.

Projekt: 10/04 - 1 Vypracování Přehledného průvodce hodnocením realizace programů a politik v podmínkách České republiky

Charakteristika: Metodický projekt, jehož cílem je na základě průvodce (Guide) uveřejněného v angličtině Evropskou komisí vytvořit materiál poskytující základní informace o hodnocení intervencí ze strukturálních fondů EU pro pracovníky provádějící hodnocení a další zainteresované subjekty (ŘO, MV, ZO) a osoby, včetně širší odborné veřejnosti.

Stav projektu: Projekt byl dokončen zpracovatelem, společností Elbona a.s., metodický materiál byl distribuován ŘO.

Termín dokončení: 24. listopadu 2004.

Projekt: 11/04 - 1 Výchozí studie pro přípravu Národního rozvojového plánu České republiky 2007—2013

(realizováno v rámci podpory programování Oddělením RKS a programování PHSS)

Charakteristika: Koncepční studie s cílem vytvoření plánu pro tvorbu Národního rozvojového plánu (dále jen NRP) 2007—2013 zohledňujícím změny v přístupech k evropské politice hospodářské a sociální soudržnosti, zkušenosti z přípravy NRP 2004—2006 a RPS a změny celkových společensko-ekonomických podmínek.

Stav projektu: Projekt byl zhotoven zpracovatelem, společností ECORYS-NEI.

Termín dokončení: 8. listopadu 2004.

Zhodnocení plnění evaluačního plánu

V roce 2004 se podařilo zcela či částečně realizovat nebo přinejmenším zahájit realizaci všech plánovaných projektů a aktivit. Plnění plánu přitom komplikoval v případě některých projektů relativně pomalý náběh oproti původnímu časovému rozvržení. Tento posun byl dán dvěma faktory. V první řadě šlo o potřebu přizpůsobit dobu realizace studie vývoji množství projektů v operačních programech pro projekty evaluace systému a procesu naplňování cílů RPS. Dalším důležitým faktorem pak byla náročnost přípravy zadání, včetně nutnosti intenzivních konzultací se zainteresovanými subjekty (Řídicí orgány, EK, relevantní zájmové instituce aj.) a odbornou veřejností. Předmětem těchto konzultací přitom byl nejen samotný obsah zadání, ale též rozsah a složení seznamů potenciálních zpracovatelů, kteří byli u jednotlivých projektů vyzváni k podání nabídky.