Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace RPS a rizik poruch

19.02.2009: Jak kvalitně jsou koneční uživatelé informováni o možnostech podpory ze strukturálních fondů a jaká je kvalita předkládaných projektů? Analýza slabých míst systému implementace fondů EU, doporučení ke zlepšení v oblasti připravenosti potenciálních konečných uživatelů pomoci, kvality projektových žádostí a systému administrace projektů.

Projekt evaluačního plánu RPS "1/04 Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch" byl zaměřen na nalezení slabých míst systému implementace strukturálních fondů v ČR a formulaci doporučení ke zlepšení v oblastech připravenosti potenciálních konečných uživatelů pomoci, kvality projektových žádostí a systému administrace projektů.

Jednotlivé oblasti byly zkoumány samostatně ve formě podprojektů, přičemž každá část byla uzavřena samostatnou dílčí závěrečnou zprávou.

Podprojekt 1/04-1 "Informovanost" byl dle zadávacích podmínek orientován na vyhodnocení informovanosti žadatelů, znalostí a pochopení problematiky SF u jednotlivých cílových skupin potenciálních konečných uživatelů pomoci a vyhodnocení jejich podpory. Cílem podprojektu pak bylo vyhodnocení kvality systému poskytování informací a identifikace slabých míst informační politiky týkající se možností využití strukturální pomoci pro konečné uživatele.

Podprojekt 1/04-2 "Kvalita projektů" byl orientován na oblast tvorby a přípravy projektových žádostí, popř. jejich adaptaci na požadavky strukturální pomoci (zjištění kvality předkládaných projektů, slabá místa přípravy projektů a relevance projektových dokumentů, finančních podkladů, atp.). Cílem podprojektu byla analýza a vyhodnocení kvality předložených projektů (resp. projektových žádostí) a identifikace slabých míst v oblasti tvorby a přípravy projektů, relevance projektových dokumentů. Výzkum byl zaměřen především na zjišťování a vyhodnocení typologie projektů, vyhodnocení technické kvality projektů, příčin přijetí/nepřijetí projektů a dále pak na analýzu kvality a relevance horizontálních priorit v projektových žádostech.

Podprojekt 1/04-3 "Administrace" byl orientován na hodnocení systému administrace projektů, tj. přijímání projektů, jejich registrace, hodnocení, schvalování, až do počátku realizace projektů (podpis smlouvy o financování, případně rozhodnutí o financování). Cílem podprojektu bylo identifikovat slabá místa procesu administrace projektů a zjistit, zdali je skutečný proces přijímání projektů úměrný požadavkům na optimální průběh implementace strukturální pomoci.