Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace Rámce podpory Společenství v ČR

17.02.2009: Existuje v ČR, na straně konečných příjemců a uživatelů, dostatečná kapacita pro generování projektů, která zajistí maximální přínosy? Analýza hlavních problémů a překážek v přípravě kvalitních projektů na obecné úrovni, z hlediska institucionálního prostředí ČR i ze strany konečných příjemců a uživatelů.

Projekt evaluačního plánu RPS "3/04 - Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS" trval od listopadu 2004 do července 2005. Projekt je součástí průběžného hodnocení intervencí strukturálních fondů (SF) v České republice, zahájených po vstupu ČR do EU.

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu - odpovědi na evaluační otázky - je členěna do tří částí:

  • Obecné (externí) problémy a překážky přípravy projektů a implementace SF v ČR.
    Zde jsou popsány zásadní příčiny vnějších bariér implementace SF, které přímo či nepřímo ovlivňují většinu dílčích bariér, které jsou podrobně uvedeny v dalších částech.
  • Problémy a překážky přípravy a realizace projektů dané institucionálním prostředím v České republice.
    Tato část se zabývá podmínkami, v nichž jednotliví individuální rozvojoví aktéři, koneční příjemci i uživatelé (a v malé míře také zprostředkující subjekty) připravují a realizují svoje projekty.
  • Problémy a překážky přípravy a realizace projektů na straně samotných rozvojových aktérů.
    Zde jsou popsány problémy a podmínky, které jsou z hlediska systému implementace RPS vnější, ale z hlediska rozvojových aktérů se jedná o podmínky a faktory vnitřní, protože jsou dány charakterem, strukturou, kapacitou a zájmy těchto aktérů. Alespoň do určité míry mohou rozvojoví aktéři tuto skupinu faktorů ovlivnit.