Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR

19.02.2009: Závěrečná zpráva projektu evaluace RPS 4/04 - Bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky, a to především s ohledem na schopnost vytváření, šíření a využívání znalostí. Analýza obsahuje návrhy konkrétních opatření, která povedou k odstranění nebo zmírnění identifikovaných bariér.

Cíl studie

Cílem studie bylo identifikovat a vyhodnotit bariéry růstu konkurenceschopnosti České republiky, především s ohledem na schopnost vytváření, šíření a využívání znalostí a navrhnout konkrétní opatření, která povedou k odstranění nebo zmírnění identifikovaných bariér.

Výsledky studie

Analýza prokázala existenci celé řady bariér a problematických oblastí, které brání procesu vytváření, šíření i praktického využití znalostí. Bariéry byly identifikovány v oblasti lidských zdrojů, financování výzkumu, vývoje a inovačních aktivit. Chybí řada prvků inovační infrastruktury, zejména inkubátorů a center pro transfer technologií, vzájemná spolupráce jednotlivých aktérů inovačního procesu je nedostatečná. Řada nedostatků je rovněž v oblasti legislativy a obecného podnikatelského prostředí. Výzkum a vývoj financovaný z veřejných prostředků není optimálně integrován do inovačního procesu a jeho výsledky neslouží v dostatečné míře ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

Navržená opatření

S využitím příkladů zahraniční dobré praxe a s ohledem na specifické podmínky v ČR, byla pro jednotlivé identifikované bariéry navržena konkrétní opatření. Pozornost byla věnována zejména takovým opatřením, která budou moci pro odstranění identifikovaných bariér využívat v letech 2007—2013 finanční prostředky fondů Evropské unie. Tato opatření navrhují úpravy stávajících programů a vytvoření nových programů zaměřených na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Jejich realizace předpokládá využití jak evropských zdrojů (především strukturálních fondů), tak i zdrojů národních a soukromých. Opatření založená na využití finančních prostředků jsou doplněna legislativními a systémovými opatřeními, která kromě návrhů legislativních úprav a změn příslušných předpisů navrhují i kroky směřující ke zlepšení podnikatelského prostředí a vytvoření stimulačních podmínek pro výzkum orientovaný na výsledky s vysokým potenciálem komerčního využití.

Navržená opatření budou využita jako podklady při přípravě dokumentů pro efektivní využívání strukturálních fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu) a Fondu soudržnosti v České republice v příštím plánovacím období 2007—2013 a při formulaci strategických dokumentů zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti a inovační kapacity České republiky.

Zpracování analýzy

Pro analýzu bylo využito:

  • výsledků terénních šetření provedených v inovačních podnicích a organizacích výzkumu a vývoje,
  • výsledků mezinárodního benchmarkingu České republiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,
  • expertních studií připravených významnými externími odborníky, které byly zaměřeny na nejdůležitější oblasti související s výzkumem, vývojem a inovacemi,
  • podrobné analýzy zahraničních příkladů dobré praxe, tj. osvědčených programů na podporu výzkumu, vývoje, inovačních aktivit a zvyšování konkurenceschopnosti podniků,
  • interview význačných osobností z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.