Posouzení absorpční kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky

17.02.2009: Výzkumný projekt analyzoval absorpční kapacitu v oblasti inovací a znalostní ekonomiky pro plánovací období 2007—2013.
.

Výstupy projektu

Projekt navrhnul konkrétní doporučení, která směřují k posílení absorpční kapacity a k nastavení pozitivního prostředí pro efektivní čerpání podpory ze strukturálních fondů Evropské unie.

Doporučení lze rozdělit na:

  • systémová opatření - řeší zajištění provázanosti a koordinace aktivit jednotlivých OP, které budou v kompetenci různých resortů a posílení vazeb mezi těmito OP;
  • aktivní vytváření absorpční kapacity - soustřeďuje návrhy dávající předpoklady nejen pro realizaci finančně náročných a komplexních projektů, ale také formující podmínky pro úspěšnou realizaci inovačních projektů připravovaných na regionálních úrovních;
  • konkrétní doporučení pro zjednodušení implementační struktury OP;
  • zvýšení publicity OP.

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor Rámce podpory Společenství
E-mail: Evaluace.rps@mmr.cz