Závěrečná zpráva ex-ante evaluace Národního strategického referenčního rámce

12.02.2009: Zpráva představuje konečný výstup celého procesu předběžného hodnocení základního národního dokumentu ČR pro realizaci programů Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v letech 2007—2013. Na jejich základě budou prostřednictvím projektů realizovaných v rámci operačních programů čerpány prostředky SF a FS. Kromě toho, že ex-ante evaluace přispěla k vyšší kvalitě programových dokumentů i celého procesu jejich tvorby, představují závěry a stanoviska ex-ante evaluátora také důležitý věcný a argumentační podklad k vyjednávání s EK o konečné podobě NSRR a OP.

SOUHRN EX-ANTE HODNOCENÍ NSRR

Pátý ucelený návrh NSRR (ze 7. listopadu 2006) představuje metodicky vyrovnaný a logicky strukturovaný dokument, který zahrnuje všechny podstatné problémové okruhy jak z hlediska potřeb České republiky, tak z hlediska návaznosti na další dokumenty, zejména CSG, Strategii hospodářského růstu a Národní Lisabonský program (NPR) 2005-2008.