Řízení a monitoring

Řídící orgán Rámce podpory Společenství vytváří v období 2004—2006 coby centrální koordinátor jednotný rámec implementačního prostředí pro řídící orgány v oblasti řízení, realizace, kontroly, monitorování a evaluace operačních programů Cíle 1. Zajišťuje také publicitu naplňování politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Řídící orgán RPS je zodpovědný zejména za:

  • vytvoření Národního rozvojového plánu
  • vytvoření Rámce podpory Společenství, zajištění jeho odsouhlasení Evropskou komisí
  • vytvoření a správu informačního systému pro monitorování pomoci ze strukturálních fondů (Monitorovací systém strukturálních fondů - MSSF);
  • vypracování obecného postupu pro systém administrace projektů v rámci strukturálních fondů;
  • vypracování výroční zprávy o provádění pomoci a po schválení Monitorovacím výborem Rámce podpory Společenství její předložení Komisi;
  • předsednictví Monitorovacímu výboru Rámce podpory Společenství, který dohlíží na provádění pomoci;
  • vypracování metodiky pro zajištění shody s politikami Společenství, v souladu s čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, vysvětlujících pokynů pro předkladatele projektů i manuálu popisujícího mechanismus kontroly shody s politikami Společenství;
  • zajištění plnění povinností týkajících se informovanosti a publicity na úrovni Rámce podpory Společenství.

Více informací o koordinační a metodické roli Řídícího orgánu Rámce podpory Společenství se dozvíte v dokumentu Rámec podpory Společenství na str. 128:

Rámec podpory Společenství.pdf  (pdf - 2,19 MB)

Úterý, 17. duben 2007 | Petr König