Monitorování

Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (Odbor RPS) zajišťuje výkon funkce sekretariátu Monitorovacího výboru RPS, celkově koordinuje monitorování realizace programů strukturálních fondů v ČR, zajišťuje průběžný monitoring RPS a jednotlivých OP, připravuje monitorovací zprávy zejména pro vládu ČR, Monitorovací výbor RPS a Evropskou komisi a koordinuje programy Phare v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti.

Aktivity:

 • příprava statutu a jednacího řádu Monitorovacího výboru RPS, nominace členů, příprava podkladů, organizační zajištění a zápis z přípravného jednání a prvního zasedání;
 • zpracování Metodiky monitoringu strukturálních fondů (Cíle 1) na úrovni RPS;
 • naplnění základního rámce IS MSSF-CENTRAL údaji za RPS;
 • příprava měsíčních monitorovacích sestav pro monitorovací jednání s Řídícími orgány (RO) operačních programů a Platebními orgány (PO);
 • příprava projektů pro využívání technické pomoci RPS pro oblast monitoringu (např. "Studie - pravidlo N+2";
 • zajištění konečné fáze realizace projektů Phare 01(absorpční kapacita) a Phare 02 (twinning);
 • zpracovávání pololetních zpráv pro vládu o pokroku v oblasti politiky HSS;
 • příprava podkladů pro jednání Monthly Meeting Phare HSS;
 • zahájení pravidelných měsíčních monitorovacích jednání s ŘO OP a PO;
 • příprava podkladů pro druhé zasedání Monitorovacího výboru RPS, zejména pololetní zprávy o průběhu realizace RPS;
 • příprava zprávy pro vládu za 3. čtvrtletí o pokroku v oblasti HSS;
 • zajištění pravidelných Monthly Meetings Phare HSS;
 • příprava sestav k přenosu informací do databáze EK SFC.

Pondělí,  1. září 2003 | Petr König