Monitorovací systém strukturálních fondů - MSSF

 

Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) byl speciální informační systém (IS), který zajišťuje věcný a finanční monitoring projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Vytvoření monitorovacího systému vychází z požadavku Evropské komise na existenci systému pro monitorování pomoci z Evropské unie České republice (dle nařízení Rady (ES) č.1260/1999). IS MSSF plně respektuje českou i evropskou legislativu týkající se strukturálních fondů.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je garantem systému ve spolupráci s věcně příslušnými orgány státní správy. Jako zřizovatel a provozovatel MSSF nese za systém odpovědnost a dále ho rozvíjí na základě připomínek. Systém je využíván na všech úrovních implementace a spolufinancování projektů. Jeho uživateli jsou zejména pracovníci řídicích orgánů operačních programů (ministerstev), zprostředkujících subjektů, platebního orgánu a platebních jednotek a dalších úrovní implementační struktury.

IS MSSF byl využíván k:

  • monitoringu projektů;
  • vyhodnocování projektů;
  • efektivní správě operačních programů;
  • zajištění reportů pro příslušná Generální ředitelství Evropské komise;
  • zajištění reportů pro vládu, parlament, regiony a další.

Co lze na webové vrstvě najít:

Na prezentační vrstvě Monitorovacího systému strukturálních fondů se prezentují vybraná data týkající se plánů, operačních programů a projektů. Pro získání požadované informace slouží následující moduly:

  • Přehledy poskytují celkový přehled se základními informacemi o programech a projektech uložených v databázi. Potřebné údaje lze vyhledat pomocí kritérií neboli filtrů, které si uživatel může vybrat z nabídky.
  • Sestavy s filtrem jsou předem definované tabulky, jejichž obsah si uživatel může přizpůsobit pomocí zvolených kritérií neboli filtrů. Tabulky neboli sestavy obsahují podrobnější informace věcného i finančního charakteru o jednotlivých programech a projektech.

Vzhledem k širokému okruhu uživatelů je IS MSSF koncipován jako systém otevřený. Otevřenost systému umožňuje využívat již existující systémy (např. na zprostředkujících subjektech a příslušných ministerstvech) jako hlavní zdroje dat pro potřebu monitorování na centrální úrovni. Vlastní IS MSSF je umístěn na terminálovém serveru MMR, na který mají přístup všichni uživatelé sítě GovBone/GovNet, jimž byl přístup povolen příslušným řídicím orgánem. Veřejnost má přístup k datům právě přes zmíněnou webovou vrstvu. Další charakteristika otevřenosti systému spočívá ve využívaní rozhraní XML (Extensible Markup Language), které zajišťuje komunikaci s ostatními systémy ve státní správě (VIOLA, CEDR, ISPROFIN) bez nutnosti manuálně přepisovat data.

Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie dne 1.května 2004 a skutečnosti, že první projekty žádající o pomoc ze strukturálních fondů Evropské unie jsou teprve předkládány, nejsou data o projektech momentálně k dispozici. Tyto informace budou postupně doplňovány.