Druhé zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

02.04.2009: Dne 12. ledna 2005 se v Praze konalo druhé řádné zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství (MV RPS), nejvyššího orgánu v řízení podpory poskytované regionům ČR z fondů EU.

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství odpovídá za účinnost a kvalitu realizace programů v rámci tzv. Cíle 1 regionální politiky EU ve výši 1,454 miliardy EUR pro období 2004-2006.

Jednání se mj. zúčastnili nejvyšší představitelé řídicích orgánů Rámce podpory Společenství (MMR), operačních programů (MMR, MPO, MZe, MPSV, MŽP, MD), platebního orgánu (MF), Úřadu vlády, hospodářských a sociálních partnerů, obcí, krajů a neziskových organizací. V MV RPS zasedají i zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a zástupci Evropské komise (Generálního ředitelství pro regionální politiku, zemědělství, zaměstnanost a rybolov).

Obsah jednání

Členové MV RPS konsensuálně schválili:

  • Komunikační akční plán RPS na rok 2005 (komunikační strategii);
  • Evaluační plán na rok 2005 (plán hodnotících studií a analýz průběhu a výsledků realizace programů) a;
  • Plán technické pomoci na rok 2005 (způsob užití finančních prostředků určených subjektům administrujícím pomoc z fondů EU).

Na plénu MV byly dále prezentovány průběžné výsledky realizace jednotlivých programů, monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF) a dosavadní vyjednávání podoby politiky soudržnosti EU po roce 2007, včetně pozic ČR.

Zástupce Ministerstva financí (odboru Národního fondu) dále zhodnotil výsledky auditu připravenosti na čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které nezávislý auditor zveřejnil na sklonku minulého roku a současně nastínil další postup při řešení a odstraňování problematickým míst. Uvedl také informaci o stavu harmonizace finančních toků prostředků EU a veřejných rozpočtů ČR.