Třetí zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

02.04.2009:

Dne 1. června 2005 se v Praze konalo třetí zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství (MV RPS), nejvyššího orgánu v řízení podpory poskytované regionům ČR z fondů EU. MV RPS odpovídá za účinnost a kvalitu realizace programů v rámci tzv. Cíle 1 regionální politiky EU ve výši 1,454 miliardy EUR pro období 2004-2006.

Jednání se mj. zúčastnili nejvyšší představitelé řídicích orgánů Rámce podpory Společenství (MMR), operačních programů (MMR, MPO, MZe, MPSV, MŽP, MD), platebního orgánu (MF), Úřadu vlády, zástupci hospodářských a sociálních partnerů, obcí, krajů a neziskových organizací. V MV RPS zasedají i zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a zástupci Evropské komise (jako pozorovatelé).

Obsah jednání

Výboru byly předloženy dosavadní výsledky realizace jednotlivých programů podpor z fondů EU. Na výzvy k předkládání projektů dosud zareagovalo více než 7 500 žadatelů. Celkový objem finančních prostředků nárokovaných na základě přijatých projektových žádostí k 30. dubnu 2005 tak činil 45 mld. Kč, což představuje téměř 50% nárůst oproti výsledkům prezentovaným na minulém zasedání MV RPS v listopadu 2004.

MV RPS schválil Výroční zprávu Rámce podpory Společenství za rok 2004, kterou MMR jako Řídicí orgán Rámce podpory Společenství zpracovalo. Jedná se o komplexní charakteristiku postupu realizace programů fondů EU v České republice v roce 2004.

Na MV RPS byly dále prezentovány následující body (tyto informace vzal následně MV RPS na vědomí):

  • aktuální stav realizace RPS;
  • realizace jednotlivých OP;
  • realizace technické pomoci RPS;
  • plnění Komunikačního akčního plánu;
  • plnění Evaluačního plánu RPS.

Z další agendy

Ředitel Řídicího orgánu RPS Arnošt Marks, PhD. (MMR) shrnul základní rysy dosavadního postupu čerpání evropských financí v ČR a následně prezentoval doporučení řídicího orgánu k další efektivní realizaci programů.

Na agendě MV nechyběla ani diskuse k podobě politiky soudržnosti EU po roce 2006, včetně postupu přípravy nových strategických dokumentů pro podporu rozvoje regionů ČR z fondů EU.