Výběrové řízení - Analytické práce, syntéza a dílčí návrhy pro zpracování NSRR ČR 2007—2013

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství vypisuje otevřené výběrové řízení na realizaci projektu "Analytické práce, syntéza a dílčí návrhy pro zpracování Národního strategického referenčního rámce ČR 2007—2013 (2p/05 - 3)".

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je analyzovat dostupné podkladové materiály, poskytnout zadavateli jejich syntézu a vodítko pro sestavení Národního strategického referenčního rámec ČR (NSRR) pro financování z fondů EU v období 2007—2013.

Od vydání návrhu všeobecného nařízení Rady o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS na jaře 2004 se významně změnila podoba Čl. 25 a 26, které stanoví obsah a postupy přípravy a přijímání dokumentu. Tyto změny musí být zpracovatelem projektu respektovány. Dostatečnou oporu a konkrétní východiska pro věcné zpracování projektu poskytne první návrh Národního rozvojového plánu ČR 2007—2013.

Výstup projektu

Hlavním výstupem bude vytvoření podkladového materiálu, který bude v souladu s aktuální verzí návrhu všeobecného nařízení a který poskytne MMR podklad pro zpracování NSRR ČR.

Definitivní podobu NSRR zpracuje orgán pověřený koordinací politiky hospodářské a sociální soudržnosti. NSRR zajistí, že pomoc z fondů bude v souladu se Strategickými obecnými zásadami Společenství na jedné straně a Národním programem reforem na straně druhé. Právě analýzy požadavků na obsah NSRR z hlediska naplňování nové Lisabonské strategie a závěry plynoucí pro Českou republiku budou jednou z klíčových oblastí tohoto projektu.

Termín

Termín pro předložení nabídek: 19. prosince 2005, 16,15 hodin.


Kontakt

Další informace k účasti na tomto výběrovém řízení podá:

Mgr. Kateřina Šulcová
E-mail: Katerina.Sulcova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 466
Mgr. Miroslav Daněk
E-mail: Miroslav.Danek@mmr.cz
Tel.:+420 224 861 573

Soubory ke stažení