Zadávací řízení - Návrh implementace finančního inženýrství v rámci politiky HSS

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje otevřené výběrové řízení na realizaci projektu "Návrh implementace finančního inženýrství v rámci politiky HSS".

Cíle projektu

Cílem tohoto projektu je navrhnout varianty a konkrétní postupy implementace finančních nástrojů (definice viz níže) při realizaci relevantních operačních programů v ČR v letech 2007—2013 včetně detailního návrhu systému a institucí. Navržené finanční nástroje budou intervenčními mechanismy uvnitř priorit či oblastí podpory v relevantním operačním programu.

Očekávaným výsledkem bude definování kroků vedoucích k fyzické realizaci nástrojů venture kapitálového, záručního, případně dalších systémů provázaných a podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zejména ve vztahu ke strategickému cíli "Konkurenceschopná česká ekonomika" tak, jak je definovaný v návrhu Národního strategického referenčního rámce ČR 2007—2013 (NSRR). Návrhy systémů budou zaměřeny na podporu malých a středních podniků (MSP) v relevantních operačních programech (především OP Podnikání a Inovace).

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je 11. července 2006 v 16:15 hodin.

Zadání ke stažení

Zadání (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek (pdf - 301,91 KB)

 

Finanční nástroje

Finančními nástroji se pro účel tohoto projektu rozumí:

  • venture kapitálové fondy (seed-up kapitál, fast-up kapitál, překlenovací kapitál, hybridní formy rizikového kapitálu, atd.)
  • fondy záručního kapitálu, mikroúvěry apod.

Využití finančních nástrojů při realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti je zdůrazněno ve Strategických obecných zásadách Společenství. Podpora z uvedených nástrojů musí splňovat podmínku způsobilosti definovanou v návrzích nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti.

 

 

Kontakt

Další informace k účasti na tomto výběrovém řízení lze vyžádat u:

Mgr. Kateřiny Šulcové
E-mail: Katerina.Sulcova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 466