Finanční perspektiva EU na léta 2007—2013: výsledná podoba

23.02.2009: Finální podoba finanční perspektivy EU na léta 2007—2013 byla schválena na summitu Evropské rady dne 16. prosince 2005. Unie bude hospodařit s částkou téměř 862,4 mld. EUR (zhruba 25 biliónů korun), což představuje 1,045 procenta hrubého národního důchodu EU. Více než třetina této částky (tj. 308,1 mld. EUR) bude určena právě na regionální politiku EU tzv. podkapitola 1B. Pro Českou republiku je z rozpočtu EU na politiku soudržnosti vyčleněno 688 mld. Kč (tj. ročně zhruba 98 mld. Kč).

Schválení finanční perspektivy předcházelo složité vyjednávání, které vyvrcholilo 3 balíčkem britského předsednictví (ten byl předložen na jednání ER dne 16.12.2005). Velká Británie tak zvýšila svůj původní návrh rozpočtu zhruba o 13 mld. EUR a rozhodla se vzdát až 10,5 mld. EUR z vlastní slevy z příspěvků do unijní pokladny.

Díky navýšení rozpočtu se zvýší stropy pro čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a nové členské státy tak dostanou zhruba 5,3 mld. EUR navíc. V případě ČR je to 3,43 % HDP místo dosud navrhovaných 3,31 % HDP, což v absolutní částce znamená zhruba 3 mld. Kč ročně. Z unijního rozpočtu půjdou peníze také do zemědělství a rozvoje venkova (již však nebude součástí politiky soudržnosti). Finanční perspektiva rovněž zakotvila výhodnější podmínky pro získání prostředků ze SF a dodatečnou alokaci pro NUTS II Praha 200 mil. EUR.

Flexibilnější pravidla pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů (podkapitola 1B)

  • Aplikace pravidla N+3 pro 2007-2010.
  • Nevratná DPH jako způsobilý výdaj (týká se např. obcí a neziskových organizací).
  • Míra spolufinancování z fondů až 85% (původní návrh komise - 75% pro ESF a ERDF v Cíli Konvergence, v Cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha) jen 50%); v období 2004—2006 spolufinancování 75% (minimum opatření 80%).
  • Otevření možnosti financovat projekty v oblasti regenerace bydlení a rozvoje měst - konkrétní podmínky budou v dalším jednání s Komisí upřesněny.
  • Spolufinancování vztaženo k celkovým způsobilým výdajům (veřejným a soukromým)


Prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro ČR

Pro ČR nejdůležitější částka z rozpočtu EU plyne právě ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Na období 2007—2013 se bude jednat o 778 mld. Kč (v běžných cenách). To představuje průměrnou roční alokaci 111,1 mld. Kč (tj. více než čtyřnásobný nárůst oproti současnému období - průměr v letech 2004—2006 byl cca 25,4 mld. Kč). Prostředky z těchto fondů jsou podle priorit identifikovaných v Národním rozvojovém plánu určeny na projekty oblastech infrastruktura a životní prostředí, podnikání a inovace, rozvoj lidských zdrojů a vyvážený rozvoj regionů.


Dokumenty ke stažení: