Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Dokumenty regionální politiky > Ostatní > Stanovisko České republiky a proces ...

Stanovisko České republiky a proces vyjednávání nových nařízení politiky soudržnosti 2007+

23.02.2009: Legislativní proces začíná návrhem Evropské komise, nová právní norma Společenství bez tohoto návrhu vlastně ani nemůže vzniknout. Návrhy nařízení k politice soudržnosti se poté projednávají v Radě Evropské unie a v Evropském parlamentu. Na české straně se stanoviska a podklady pro jednání v pracovní skupině Rady připravují v rámci tzv. Resortní koordinační skupiny pod vedením ministerstva pro místní rozvoj, přičemž pozice zásadního charakteru přijímá Výbor pro Evropskou unii nebo Vláda ČR.

V průběhu holandského předsednictví Rady EU (2/2 2004) připravila Resortní koordinační skupina na MMR, ve spolupráci s ostatními novými kohezními zeměmi, společné "non-papers" k reformě politiky soudržnosti, které byly představeny na jednání Pracovní skupiny pro strukturální opatření (SAWP) v prosinci 2004.

Organizační zajištění vyjednávání o politice HSS v ČR

V rámci Resortní koordinační skupiny pro EU (RKS) na ministerstvu pro místní rozvoj reps. její Pracovní podskupiny pro strukturální opatření je vypracováván základní dokument pro jednání představitelů státu v orgánech EU tzv. Rámcové pozice, jež slouží k definování cílů a priorit ČR. RKS zpracovala a průběžně aktualizuje rámcovou pozici k Reformě politiky soudržnosti po roce 2006 . Na formulaci pozice ČR se v rámci Pracovní podskupiny pro strukturální opatření RKS MMR podílí i zástupci těchto resortů a institucí: MZV, ÚV, MF, MPSV, MZe, MŽP, MPO, MD, MI, MŠMT, SMO, AK, KZPS a ČMKOS.

Dále jsou vypracovány a schvalovány instrukce na jednání jak zmíněné Pracovní podskupiny pro strukturální opatření Rady EU, tak zpracovány instrukce pro Výbor stálých zástupců (Coreper II) a mandáty pro jednání Rady ve složení ministrů, které schvaluje Výbor pro Evropskou unii. Toto institucionální zajištění členství ČR v EU bylo nastaveno usnesením vlády č. 427/2003 ze dne 27. dubna 2003 a vyhodnoceno usnesením vlády č. 445/2004.

Kontakt na Resortní koordinační skupinu pro EU na MMR ČR:

Rozhodování o nové legislativě na straně EU

V návaznosti na únorový návrh finanční perspektivy 2007—2013 zveřejnila Evropská komise návrhy pěti nových nařízení v červenci 2004. Tento balíček nařízení obsahuje obecné nařízení, kterým se stanoví společný soubor pravidel pro všechny nástroje, a zvláštní nařízení pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti. Dále bylo navrženo nové nařízení, které členským státům a regionům poskytne volitelný rámec pro zřízení orgánů pro přeshraniční spolupráci (Evropské uskupení pro přeshraniční spolupráci).

Procedurální otázky projednávání a schvalování nové legislativy pro strukturální fondy a Fond soudržnosti pro roce 2006 v institucích Evropské unie znázorňuje následující tabulka (základní informace o legislativním procesu v EU naleznete v publikaci ABC práva Evropských společenství    ).

Právní základ ES - Smlouva Evropský parlament Rada EU Výbory ke konzultaci
Všeobecné nařízení (Čl. 161(1)) souhlas jednohlasnost EHSV & VR
Fond soudržnosti (Čl. 161(2)) souhlas jednohlasnost EHSV & VR
Evropský fond regionálního rozvoje (Čl. 162) spolurozhodování kvalifikovaná většina EHSV & VR
Evropský sociální fond (Čl.148) spolurozhodování kvalifikovaná většina EHSV & VR
Evropské seskupení pro přeshraniční spolupráci (Čl. 159(3)) spolurozhodování kvalifikovaná většina EHSV & VR

Pozn. Smlouva=Smlouva o založení Evropského společenství     (konsolidovaná vezre ve znění z Nice)HSV=Evropský hospodářský a sociální výbor, VR=Výbor regionů

V Evropském parlamentu     jsou v této legislativní periodě gesčními výbory, které zpracovávají konečná stanoviska k návrhům legislativy hospodářské a sociální soudržnosti, Výbor pro regionální rozvoj     (všeobecné nařízení, nařízení k ERDF, FS a nařízení k přeshraničnímu uskupení) a Výbor pro zaměstnanost a sociální otázky     (nařízení k ESF). Stanovisko ke Třetí kohezní zprávě, vypracované původním Výborem pro regionální politiku, dopravu a turismus v předešlém legislativním období, naleznete zde    .

Na mezivládní úrovni se návrhy projednávají v Pracovní skupině pro strukturální opatření Rady EU     (B.6, Structural Actions Working Party=SAWP). Od září 2004 se konají pravidelná týdenní jednání, kterých se zúčastní zástupci ČR jak z odpovědných resortů tak ze Stálého zastoupení ČR při EU a postupují na základě instrukce připravené a odsouhlasené tzv. Resortní koordinační skupinou pro EU na ministerstvu pro místní rozvoj. Legislativní návrhy řešené v rámci SAWP jsou dále projednávány po linii přípravné skupiny ANTICI - dále Výboru stálých zástupců (Coreper II) a nakonec v Radě pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (jedna z devíti formací Rady, a to ve složení ministrů zahraničních věcí).

Ke daným legislativním návrhům dávají svá stanoviska i dva poradní orgány EU - Výbor regionů (Komise pro politiku územní soudržnosti, Draft opinion on the General Regulation for the Structural Funds 2007—2013) a Evropský hospodářský a sociální výbor.