Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007–2013

Program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu zlepšování vzdělávacích a sociálních služeb, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007–2013 (OP ČR – Slovensko) je určen pro české kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o Trenčínský, Trnavský a Žilinský kraj.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Jak je OP ČR - Slovensko financován?

OP ČR - Slovensko spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 92,74 mil. €, které mají být z českých a slovenských národních veřejných zdrojů doplněny o 16,37 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 56,55 mil. €, což činí přibližně 0,21 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Jaké projekty jsou z OP ČR - Slovensko podporovány?

OP ČR - Slovensko obsahuje 3 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky specifikující, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné priority podpořeny. Osy jsou následující:

  • Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

  • Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí

  • Technická pomoc

Programový dokument OP ČR – Slovensko naleznete na oficiálních stránkách Programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007–2013    .

Novinky

04.12.2014 - V návaznosti na žádost ŘO pro PCS SR-ČR schválil certifikační orgán mimořádný termín na předložení technické souhrnné žádosti o platbu.

20.10.2014 - V rámci OPPS SR-ČR 2007-2013 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek. Termín uzávěrky přijímání žádostí je 21. listopad 2014 do 12:00h. Byla aktualizována Příručka pro žadatele a Programový ...

03.06.2014 - Informace o novém metodickém pokynu v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

16.04.2012 - Seznam změn v textu Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období ...

13.04.2012 - Na oficiálních stránkách programu ww.sk-cz.eu byla zveřejněna aktualizace Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o ...

OP ČR - Slovensko

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky OP ČR - Slovensko

Žadatelé o podporu

Veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární komory apod.

Řídící orgán

Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR

Národní orgán  v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1