Operační program Praha Konkurenceschopnost

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) je určen na podporu investičních projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy.

OPPK je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z Evropského fondu regionálního rozvoje je pro něj vyčleněno 241,2 mil. €.

Jaké projekty jsou z OP Praha Konkurenceschopnost podporovány?

OPPK obsahuje 4 prioritní osy, které operační program rozdělují na logické celky. Ty jsou dále členěny do tzv. oblastí podpory, které blíže vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Dopravní dostupnost a rozvoj ICT
  • Životní prostředí
  • Inovace a podnikání
  • Technická pomoc

Kdo může žádat o podporu?

Hl. m. Praha a její městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, provozovatel městské hromadné dopravy, vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, vysoké školy, organizace výzkumu a vývoje a další.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 21. prosince 2007.

Novinky

10.08.2016 - Harmonogram výzev schválený hlávní Plánovací komisí OP PPR dne 20.7.2016 naleznete zde.

15.07.2016 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 14. 7. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního ...

14.07.2016 - Ukončení příjmu žádostí o podporu 17. a 18. výzvy. Příjem žádostí v rámci 17. a 18. výzvy skončil 23. června 2016 v 16:00 hodin. Celkově bylo předloženo 134 žádostí o podporu, v celkovém objemu 674,57 milionů korun.

22.06.2016 - Aktualizovaný harmonogram na rok 2016 schválený Plánovací komisi pro prioritní osu 2 naleznete zde.

11.04.2016 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízenína obsazení pracovního místa ...

OP Praha Konkurenceschopnost

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu Praha Konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu

hl.m. Praha, školy, podnikatelé, provozovatelé veřejné dopravy, výzkumné instituce apod.

Řídící orgán:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Seznam příloh