Operační program Praha Konkurenceschopnost

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) je určen na podporu investičních projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy.

OPPK je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z Evropského fondu regionálního rozvoje je pro něj vyčleněno 241,2 mil. €.

Jaké projekty jsou z OP Praha Konkurenceschopnost podporovány?

OPPK obsahuje 4 prioritní osy, které operační program rozdělují na logické celky. Ty jsou dále členěny do tzv. oblastí podpory, které blíže vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Dopravní dostupnost a rozvoj ICT
  • Životní prostředí
  • Inovace a podnikání
  • Technická pomoc

Kdo může žádat o podporu?

Hl. m. Praha a její městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, provozovatel městské hromadné dopravy, vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, vysoké školy, organizace výzkumu a vývoje a další.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 21. prosince 2007.

Novinky

22.06.2016 - Aktualizovaný harmonogram na rok 2016 schválený Plánovací komisi pro prioritní osu 2 naleznete zde.

11.04.2016 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízenína obsazení pracovního místa ...

11.04.2016 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 7. 4. 2016 výběrové řízenína obsazení pracovního místa ...

11.04.2016 - Rada hl. m. Prahy schválila dne 5. dubna 2016 vyhlášení výzev č. 14. Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské ...

30.03.2016 - Aktualizovaný harmonogram na rok 2016 schválený Plánovací komisi pro prioritní osu 2 naleznete zde. Změny nastaly v prioritní ose 2 zde: - u výzev č. 14 a č. 15 změněn datum zahájení výzvy ze 4. 4. na 6. 4. 2016 ...

OP Praha Konkurenceschopnost

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu Praha Konkurenceschopnost

Žadatelé o podporu

hl.m. Praha, školy, podnikatelé, provozovatelé veřejné dopravy, výzkumné instituce apod.

Řídící orgán:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Seznam příloh