Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (ROP Jihovýchod) je určen pro region soudržnosti Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Jak je ROP Jihovýchod financován?

ROP Jihovýchod spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 720,36 mil. €.

Jaké projekty jsou z ROP Jihovýchod podporovány?

ROP JV obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Dostupnost dopravy

  • Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

  • Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

  • Technická pomoc

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé a další.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.

Novinky

07.09.2016 - Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 58. zasedání, konané dne 22. 9. 2016) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2017.

07.07.2016 - Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům v Jihomoravském kraji a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů, z toho ...

04.07.2016 - Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům na Vysočině a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů z toho 322 na ...

06.06.2016 - Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 57. zasedání, konané dne 22. 6. 2016) ke schválení hospodaření RR JV za rok 2015. Součástí závěrečného účtu je i přezkoumání hospodaření RR JV, které ...

22.03.2016 - Ukončeno máme k dnešnímu dni 924 projektů. V realizaci stále ještě je a dokončuje se už jen 16 projektů. Máme proplaceno 17,7 miliardy korun – čistě podíl EU. Máme proplaceno 19 miliard korun - podíl EU + krajské ...

ROP Jihovýchod

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky ROP Jihovýchod

Žadatelé o podporu

Kraje, obce, školy, neziskové organizace, podnikatelé a další

Řídící orgán 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Seznam příloh