Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (ROP Jihovýchod) je určen pro region soudržnosti Jihovýchod sestávající z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Jak je ROP Jihovýchod financován?

ROP Jihovýchod spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 720,36 mil. €.

Jaké projekty jsou z ROP Jihovýchod podporovány?

ROP JV obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Dostupnost dopravy

  • Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

  • Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

  • Technická pomoc

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, provozovatelé dráhy, nestátní neziskové organizace, malí a střední podnikatelé a další.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.

Novinky

04.04.2017 - (4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad pro uzavření programu. Za svého fungování Regionální rada umožnila ...

14.12.2016 - (14. 12. 2016) 14. prosince 2016 se stal novým ředitelem Úřadu Regionální rady Jihovýchod Ing. Artur Zatloukal.

14.12.2016 - (14. 12. 2016) Na zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 16. 11. 2016 byli zvoleni noví členové Výboru Regionální rady Jihovýchod za Jihomoravský kraj. Za Kraj Vysočina byli členové zvoleni již 22. 11. 2016 ...

07.09.2016 - Úřad Regionální rady předkládá Výboru Regionální rady (na jeho 58. zasedání, konané dne 22. 9. 2016) ke schválení návrh rozpočtu RR JV na rok 2017.

07.07.2016 - Regionální operační program Jihovýchod proplatil poslední evropské peníze projektům v Jihomoravském kraji a jeho fungování po téměř deseti letech pomalu končí. Během jeho realizace bylo schváleno 932 projektů, z toho ...

ROP Jihovýchod

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky ROP Jihovýchod

Žadatelé o podporu

Kraje, obce, školy, neziskové organizace, podnikatelé a další

Řídící orgán 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Seznam příloh