Anketa ukazuje na velký zájem o oblast podpory 2.4

18.05.2009: Průběžné výsledky zveřejněné ankety na www.rr-jihozapad.cz     ukazují obrovský zájem hlasujících (v současné době téměř 80 žádostí) o oblast podpory 2.4 (Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství). Na základě zkušeností z minulých výzev alokace vyčleněná pro oblast podpory 2.4 umožní podpořit maximálně cca 15 nejkvalitnějších projektových žádostí s bodovým hodnocením převyšující 90 % dle výběrových kritérií.
Vyzýváme tedy všechny potenciální předkladatele, aby důkladně zvážili, zda jejich projekt přesně naplňuje cíle ROP Jihozápad a výběrová kritéria (finanční zdraví žadatele, jeho kompetence a zkušenosti; kvalita a význam projektu, horizontální kritéria – udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a rozvoj informační společnosti; naplňování indikátorů – počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání, plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání, plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání; naplňování cílů programu) a má tedy reálnou šanci dotaci získat. U projektů, které nenaplní ve všech ohledech daná kritéria, hrozí jejich předkladatelům vážné nebezpečí, že čas, úsilí i finanční prostředky vynaložené na přípravu projektu přijdou nazmar.

Zdroj informací: http://www.rr-jihozapad.cz