Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Regionální operační program NUTS II Střední Morava (ROP Střední Morava) je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží.

Jak je ROP Střední Morava financován?

ROP Střední Morava spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 672,24 mil. €..

Jaké projekty jsou z ROP Střední Morava podporovány?

ROP Střední Morava obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Doprava

  • Integrovaný rozvoj a obnova regionu

  • Cestovní ruch

  • Technická pomoc

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Správa železniční dopravní cesty, provozovatelé drážní dopravy, zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci nemovitostí v památkových zónách a další.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.

Novinky

06.02.2017 - Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice – Odborný referent Oddělení kontroly a plateb ve Zlíně. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o ...

05.01.2017 - Úřad Regionální rady Střední Morava přeje všem svým partnerům klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2017 hodně zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů

21.11.2016 - Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice – právník Odboru kontroly a nesrovnalostí (2 pracovní místa). Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou ...

16.09.2016 - Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice – právník Odboru kontroly a nesrovnalostí. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou uchazeči o pozici posílat ...

28.07.2016 - Ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice „Referent/ka personální administrativy“ pro pracoviště v Olomouci. Přihlášky, včetně požadovaných tiskopisů a dokladů, mohou ...

ROP Střední Morava

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky ROP Střední Morava

Žadatelé o podporu

Kraje, obce, školy, neziskové organizace, podnikatelé a další

Řídící orgán

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

Seznam příloh