Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe.

Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

Jak je OPPI financován?

OPPI spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je třetím největším českým operačním programem. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro něj vyčleněno 3,12 mld. €.

Jaké projekty jsou z OP Podnikání a inovace podporovány?


Upozornění: Video obsahuje také projekty realizované v jiných operačních programech.
 

OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Osy jsou následující:

  • Vznik firem
  • Rozvoj firem
  • Efektivní energie
  • Inovace
  • Prostředí pro podnikání a inovace
  • Služby pro rozvoj podnikání
  • Technická pomoc

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.

Novinky

20.07.2016 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení podpory kapitálových vstupů odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů.

20.07.2016 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 2 služební místa ministerský rada - interní hodnotitel/ka projektů PO 3 v odboru implementace strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu - nakládání energií

30.06.2016 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v sekci fondů EU, VaVaI a investičních pobídek, oddělení metodiky a ISOP v odboru koordinace strukturálních fondů.

30.06.2016 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení podpory vazby na komunitární programy odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů.

22.06.2016 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení administrace projektů a informačního systému výzkumu a vývoje odboru výzkumu, vývoje a inovací.

OP Podnikání a inovace

Základní informace

Web OP

Stránky zaměřené na OPPI

Žadatelé o podporu

podnikatelé, školy, výzkumné organizace, neziskové organizace atd.

Řídící orgán

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zprostředkující subjekt

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Seznam příloh