Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe.

Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

Jak je OPPI financován?

OPPI spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je třetím největším českým operačním programem. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro něj vyčleněno 3,12 mld. €.

Jaké projekty jsou z OP Podnikání a inovace podporovány?


Upozornění: Video obsahuje také projekty realizované v jiných operačních programech.
 

OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Osy jsou následující:

  • Vznik firem
  • Rozvoj firem
  • Efektivní energie
  • Inovace
  • Prostředí pro podnikání a inovace
  • Služby pro rozvoj podnikání
  • Technická pomoc

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.

Novinky

11.11.2016 - Nabídka pracovní pozice referent/ka na pozici právník/právnička do odboru kontrol, nesrovnalostí a právní podpory

03.11.2016 - Výzva bude přispívat k naplnění cíle České republiky k dosažení úspor energie v konečné spotřebě v roce 2020 v souladu s Národním plánem energetické účinnosti.

01.11.2016 - Doprovodná informace k informaci poskytnuté na žádost.

01.11.2016 - Nabídka pracovní pozice referent/referentka státní správy - právník/právnička - do oddělení práva EU.

31.10.2016 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK v odboru implementace strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu,

OP Podnikání a inovace

Základní informace

Web OP

Stránky zaměřené na OPPI

Žadatelé o podporu

podnikatelé, školy, výzkumné organizace, neziskové organizace atd.

Řídící orgán

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zprostředkující subjekt

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Seznam příloh