Operační program Technická pomoc

Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007–2013.

OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje technickou podporu a zajišťuje koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zajišťuje realizaci aktivit souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními programy, například zajištění publicity fondů EU na národní úrovni a u horizontálních témat.

Jak je OPTP financován?

OPTP je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Větší část programu je financována z prostředků cíle Konvergence (cca 225,6 mil. €) menší část z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (cca 3,6 mil. €). Pro oba cíle je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 0,229 mld. €.

Jaké projekty jsou z OPTP podporovány?

OPTP tvoří 8 prioritních os, čtyři jsou určeny pro cíl Konvergence a čtyři pro Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Všechny tyto prioritní osy jsou rozděleny do totožných oblastí podpory vymezujících, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné oblasti podpory podpořeny. Jejich obsah je následující:

  • Podpora řízení a koordinace
  • Monitorování
  • Administrativní a absorpční kapacita
  • Publicita

OP Technická pomoc byl schválen Evropskou komisí 27. prosince 2007. Revize OP byla schválena EK v listopadu 2011.

Novinky

18.05.2016 - Dne 17. května 2016 proběhlo v Praze 3. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 za účasti představitelů Evropské komise.

04.04.2016 - Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Pravidla pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020 vč. příloh, verze 1/7. Pravidla jsou platná a účinná od 4. dubna 2016.

10.02.2016 - Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Pravidla pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020 vč. příloh, verze 1/5. Pravidla jsou platná a účinná od 10. února 2016.

21.01.2016 - První platby na účty příjemců v novém Operačním programu Technická pomoc pro období 2014-2020 byly proplaceny. Následovat budou brzy další.

16.12.2015 - K dnešnímu dni byla vydána první rozhodnutí o poskytnutí dotace v novém Operačním programu Technická pomoc pro období 2014-2020.

OP Technická pomoc

Základní informace

Oficiální stránky programu

www.strukturalni-fondy.cz/optp

Žadatelé o podporu

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Centrum pro regionální rozvoj ČR a Nositelé integrovaných strategií

Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor Řídícího orgánu OPTP
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Zprostředkující subjekt

Centrum pro regionální rozvoj ČR
tel.: +420 221 580 201
E-mail: crr@crr.cz
 

Seznam příloh