Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

Jak je OP VaVpI financován?

OP VaVpI spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je čtvrtým největším českým operačním programem. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro něj vyčleněno 2,07 mld. €.

Jaké projekty jsou z OP VaVpI podporovány?


Upozornění: Video obsahuje i projekty realizované v jiných operačních programech.
 

OP VaVpI obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Evropská centra excelence
  • Regionální VaV centra
  • Komercializace a popularizace VaV
  • Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity
  • Technická pomoc

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 1. října 2008.

Novinky

20.10.2016 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení administrace individuálních projektů v regionálním školství v odboru administrace individuálních projektů systémových a ...

18.10.2016 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - vedoucí oddělení projektové kanceláře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-31922/2016-1.

18.10.2016 - Praha, 12. října 2016 - Národní akreditační úřad pro vysoké školství dnes zveřejnil v souladu se zákonem o vysokých školách výzvu na podávání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. Do Seznamu hodnotitelů ...

18.10.2016 - Článek obsahuje Výzvu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k předkládání návrhů na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů.

03.10.2016 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodického řízení v odboru řízení operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-28392/2016-2.

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Základní informace

Web OP

Stránky MŠMT

Žadatelé o podporu 

Veřejné a státní vysoké školy provádějící výzkum a vývoj, veřejné výzkumné instituce, výzkumné ústavy, právnické osoby, a další

Řídící orgán 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Seznam příloh