Výzva pro registraci hodnotitelů věcné kvality projektů prioritní osy 3 (pro výzvu 1.3) OP VaVpI do

09.08.2010:

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v souvislosti s vyhlašovanými výzvami v rámci OP VaVpI vyzývá potenciální hodnotitele, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a stanovené předpoklady způsobilosti pro hodnotitele OP VaVpI, k registraci v databázi hodnotitelů. Tato výzva se týká hodnotitelů věcné kvality projektů předkládaných v rámci prioritní osy 3 – Komercializace a popularizace VaV ve výzvě 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky.

Výzva pro registraci hodnotitelů byla prodloužena do 13. 8. 2010.

Více informací naleznete zde    .