Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Dokumenty > Dokumenty Evropského společenství

Dokumenty Evropského společenství

10.02.2009:

1. Základní nařízení Fondu Soudržnosti

 • NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1164/1994 (pdf - 307,43 KB) - ze dne 16. května 1994 je základním dokumentem, který zřizuje Fond soudržnosti; ustanovuje jeho zaměření, náplň, kritéria, podmínky pro jeho využití a vazby na ostatní finanční nástroje.
 • NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1264/1999 (pdf - 82,87 KB) - mění hlavní text a přílohu I Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 zakládající Fond soudržnosti.
 • NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1265/1999 (pdf - 83,49 KB) - mění přílohu II Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 zakládající Fond soudržnosti.
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1386/2002 (pdf - 136,37 KB) - ze dne 29. července 2002 stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti a postupů pro provádění finančních oprav.
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 16/2003 (pdf - 281,03 KB) - ze dne 6. ledna 2003 stanovuje zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 týkající se uznatelnosti výdajů souvisejících s opatřeními částečně financovanými Fondem soudržnosti.
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1831/1994 (pdf - 77,60 KB) - ze dne 26. července 1994 upravuje Nesrovnalosti a opravy chybných plateb v souvislosti s financováním Fondu soudržnosti a s informačním systémem.
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 621/2004 (pdf - 168,16 KB) - ze dne 1. dubna 2004 stanovuje zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 týkající se informačních a propagačních opatřeních zahrnujících aktivity Fondu soudržnosti. (pouze anglická verze)
 • Sdělení Komise k Strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti (pdf - 165,94 KB) - pro období 2000 - 2006 (1999/C 267/02). (pouze anglická verze)

2. Směrnice a mezinárodní dohody k dopadu na životní prostředí

EIA/SEA

 • SMĚRNICE RADY 85/337/EHS (pdf - 265,10 KB) - ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
 • SMĚRNICE RADY 97/11/ES (pdf - 364,77 KB) - ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
 • SMĚRNICE RADY 2001/42/ES (pdf - 253,05 KB) - Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování účinků plánů a programů na životní prostředí.

NATURA

 • SMĚRNICE RADY 79/409/EHS (pdf - 89,39 KB) - ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků.
 • SMĚRNICE RADY 92/43/EHS (pdf - 685,63 KB) - ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 • ESPOO KONVENCE (pdf - 184,22 KB) - Úmluva Ekonomické Komise pro Evropu při OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států přijatá v Espoo (Finsko) dne 25. února 1991.
 • AARHUS KONVENCE (pdf - 376,20 KB) - Úmluva Ekonomické Komise pro Evropu při OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí přijatá v Aarthus v Dánsku 25. června 1998.

3. Příručky (obsahující formulář žádosti o podporu z Fondu Soudržnosti !)