Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Fond soudržnosti > Novinky > JASPERS – bezplatná technická pomoc expertů

JASPERS – bezplatná technická pomoc expertů

09.02.2009: Dne 28. listopadu se konal v pražském hotelu Olympik seminář určený široké odborné veřejnosti na téma využití technické pomoci Iniciativy JASPERS v ČR. Iniciativa JASPERS nabízí pomoc při přípravě velkých projektů, které žádají o finanční podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky určené novým členským státům Evropské unie.

Funkce JASPERS

Evropská Iniciativa JASPERS neposkytuje finanční prostředky, ale formou bezplatné technické pomoci svých odborníků v přípravné fázi velkých a náročných projektů podporuje jejich kvalitní zpracování a tím i větší pravděpodobnost jejich schválení Evropskou komisí a zajištění spolufinancování z Fondu soudržnosti nebo ERDF.

Obsah semináře

Seminář pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor Fondu soudržnosti, který je Řídícím orgánem pro projekty Fondu soudržnosti za období 2004—2006 a zároveň je JASPERS Řídícím agentem pro Českou republiku. Na tomto semináři se podíleli i zástupci regionální kanceláře pro Severní region Iniciativy JASPERS.
Seminář byl určen zástupcům orgánů odpovědných za oblast příslušných operačních programů a předkladatelům velkých a náročných projektů, kteří mají zájem využít Iniciativu JASPERS při přípravě svých projektů spadajících do oblasti životního prostředí, rozvoje dopravní infrastruktury, či jiných sektorů, u kterých se očekává příprava významných a náročných projektů.

Podpora z JASPERS

JASPERS nabízí pokrytí technických, ekonomických a finančních aspektů a všech dalšíchaktivit v průběhu přípravného stadia na projekt. Experti tak konkrétně nabízejíporadenství, zajištění koordinace, prověření a přípravu struktury projektu, odstraněníslabých míst projektu, jejich nedostatků, identifikování očekávaných problémů, dálepak hodnocení možných variantních řešení, vyhotovení CBA analýz, atd. Většinou jdeo záležitosti, které mnohdy nemohou být na národní úrovni adekvátně a kvalifikovaněvyřešeny. Tato podpora je určena především na projekty v oblasti životního prostředí,jejichž náklady se odhadují nad 25 miliónů EUR, a na projekty v oblasti dopravy,případně jiné sektory, u nichž se náklady budou pohybovat okolo 50 miliónů EUR.Podpořeny mohou být však i menší projekty, obvykle takové s nimiž na národní úrovninejsou dostatečné zkušenosti, vyžadují náročná řešení.
Iniciativa JASPERS si klade za cíl zkvalitnit přípravu vybraných projektů nebo některéjeho části. V dosavadních programovacích obdobích byly právě v kvalitě přípravynávrhů a jejich reálnosti velké a zbytečné rezervy. Taková pomoc je v členském státupomocí pro konkrétní projekt, ale zároveň funguje jako praktický příklad pro dalšíobdobné projekty.
Každý návrh velkého projektu je, co se týče přípravy a poté i realizace z hlediskajeho obsahu, jeho přípravy a určitých specifik oproti běžným strukturálním projektůmzcela odlišný.
Příprava velkých projektů je časově velmi náročná, projektové žádosti včetně všechpovinných příloh jsou samy o sobě velmi náročné na přípravu z hlediska technického,environmentálního a ekonomického, navíc jsou žádosti o podporu z Fondu soudržnostischvalovány Evropskou komisí.

V rámci semináře byla rovněž prezentována řada pozitivních příkladů spolupráce a využití této Iniciativy v ostatních nových členských zemích, kterým je tato pomoc nabízena.