Strategické dokumenty a strategické procesy pro vypracování a realizaci strategie rozvoje lidských z

24.02.2009: Tyto dokumenty jsou užívané ve skotské agentuře Strathclyde European Partnership, která vykonává některé funkce řídícího orgánu, zprostředkujícího subjektu a sekretariátu regionální rady pro Jednotný programový dokument a další programy ve Skotsku. (Dokumenty jsou v angličtině.)

Strategické dokumenty

Podnikatelský plán

Výhledový dokument na několik let, který předpokládá, jak se bude vyvíjet budoucnost organizace. Popisuje podnikové strategie a zvláště se zaměřuje na personální, finanční a vzdělávací otázky. Je to vize do budoucna.
 

Dokument ke stažení:


Operační plán

Roční operační plán je formálním převedením priorit z podnikatelského plánu do klíčového cíle a dílčích cílů organizace. Popisuje hlavní činnost v daném roce a popisuje nejen klíčové úkoly, ale také kdo je provede, v jakém čase a jak se bude zaznamenávat úspěšnost provedení. Toto je hlavní podklad při dohodě na individuálních cílech a úkolech pro zaměstnance při hodnocení pracovníka (PDR).

Dokument ke stažení:  


Školící plán

Strategický dokument, který popisuje závazek organizace v oblasti školení personálu a jeho propojení s podnikovými cíli uvedenými v podnikatelském plánu a operačním plánu. Obsahuje informace, jak bude školení organizováno v dané organizaci, jak budou určeny potřeby školení, rozsah metod užívaných při školení a jak je možné podat žádost o školení jak podnikové tak pro osobní rozvoj. Školicí plán také obsahuje podmínky, jaké je třeba splnit, délku studijního volna atd. Školicí plán schvaluje jednou ročně představenstvo.

Dokument ke stažení:

Roční rozpis školení

Roční rozpis školení určuje klíčové priority školení v organizaci na daný rok. Potřeby školení jsou identifikovány pomocí Analýzy potřeb školení a Hodnocení osobního rozvoje (PDR). Vedení také určí potřeby školení. Rozpis školení popisuje jednotlivé školicí aktivity, jejich propojení s operačním plánem, na které pracovníky je školení zaměřeno, jak bude realizováno, hrazeno a jak se bude zaznamenávat úspěšnost. Jednotlivci si žádají o školení prostřednictvím formuláře žádosti o školení (TR).

Dokument ke stažení:KLÍČOVÉ STRATEGICKÉ PROCESY

HODNOCENÍ OSOBNÍHO ROZVOJE (PDR)

Setkání konané jednou za půl roku mezi pracovníkem a jeho přímým nadřízeným, kde posuzují dosažený pokrok v plnění úkolů a domlouvají se na budoucích úkolech. Zaměřují se na operační plán a na to, které úkoly v něm jsou relevantní pro daného pracovníka. Mluví o předchozím hodnocení PDR a posuzují pokrok v naplňování cílů, než stanoví nové úkoly a cíle na dalších 6 měsíců. Zaměstnanci tak mají příležitost mluvit se svým nadřízeným o tom, jak se jejich práce podle nich rozvíjí, a mohou pojmenovat budoucí potřeby školení. Jednou za rok PDR zahrnuje diskusi o pracovních aspiracích do budoucna a hlubší rozmluvu o hodnotách, postojích a chování.
 

Dokumenty ke stažení:


PŘEHODNOCENÍ PROCESŮ PROJEKTOVÉHO CYKLU (ČINNOSTI ORGANIZACE) (BPR)

Přehodnocení procesů (BPR) bylo vedeno členským státem a bylo konkrétní reakcí na požadavek zjednodušit proces projektových žádostí a žádostí o proplacení výdajů. Pro tento úkol byla tedy založena pracovní skupina s členy z různých členských států. Tato skupina spolupracovala s týmem konzultantů IT, aby vytvořila nový systém, který je nyní téměř plně funkční. Vedly se pravidelné konzultace s partnery, aby bylo zajištěno splnění jejich požadavků na tento nový systém. (Stávající pracovníci organizace se nyní musí vyškolit v používání tohoto systému a pracovních procesů).

ANALÝZA POTŘEB ŠKOLENÍ (TNA)

Tato část procesu se odehrává nedlouho poté, kdy pracovník začne pracovat v organizaci. Je to strukturovaná diskuse mezi zaměstnancem a jeho přímým nadřízeným, která má posoudit, jaké konkrétní oblasti znalostí či dovedností je třeba dále rozvíjet teď, když pracovník chápe konkrétní požadavky své pozice. Nadřízený se pak zaváže, že pro pracovníka dané školení obstará. Účinnost školení se pak posuzuje při hodnocení osobního rozvoje (PDR).

Dokument ke stažení:


ZHODNOCENÍ ŠKOLENÍ A ŽÁDOST O ŠKOLENÍ (TR)

Formulář žádosti o školení je formální součástí procesu, kdy pracovník žádá o školení. Pracovník formulář vyplní a předá jej k podpisu přímému nadřízenému a členovi týmu nejvyššího vedení. Ve formuláři je uveden typ školení, datum, cena a propojení školení s podnikovými cíli. Může jít o jednodenní seminář nebo delší kurzy/kvalifikace. Zadní strana formuláře žádosti je určena k ohodnocení školení a pracovník v ní označí, jak byl daný kurz úspěšný.

Dokument ke stažení:


PROCES ZAPRACOVÁNÍ ZAMĚSTNANCE

Proces zapracování zaměstnance je dvoutýdenní program pro nové pracovníky při nástupu do organizace. Účastní se prezentací o mnoha tématech včetně obecných kancelářských postupů (telefonní systém, systém IT, pošta, recepce, flexibilní pracovní doba atd.). Zapracování také zahrnuje otázky týkající se konkrétní pozice (JPD, představení členů týmu, sledování porad, a "kamarádství" se zkušenými pracovníky).
 

Dokument ke stažení:INVESTORS IN PEOPLE (IIP)

IIP ("Investujeme do lidí") je národní standard akreditace, v jejímž rámci jsou organizace posuzovány v pěti oblastech:

 • plánování
   
 • komunikace (hlavně vnitřní)
   
 • zhodnocení výkonnosti pracovníků
   
 • účinnost řízení
   
 • systémy školení a rozvoje

Proces akreditace IIP umožňuje organizaci, aby si vybudovala a vyhodnotila systémy podnikatelského plánování a rozvoje lidských zdrojů. Poté, co je organizace připravena, projde akreditací a získá "odznak" IIP, musí si dosažený standard stále udržovat a k tomu se provádí průběžné monitorování, aby byla zajištěna účinnost daných systémů. Systémy RLZ se odrážejí i v plánování a realizaci školení pro zaměstnance.

Pro zajímavost ještě uvádíme dva popisy práce:
 Příklady programovacích dokumentů z Itálie

Dokumenty ke stažení: