Dokumenty

Základní programové dokumenty

Základními dokumenty pro realizaci programu jsou:

 Program Iniciativy Společenství ČR-Bavorsko na období 2004—2006 

Program Iniciativy Společenství neboli Programový dokument (tzv. Community Initiative Programme, CIP) je nejdůležitějším dokumentem Iniciativy INTERREG IIIA, který se připravuje bilaterálně a vyžaduje souhlas Evropské komise. V něm jsou uvedeny hlavní rysy programu, tj. zvolená strategie, priority, opatření a obecně vymezené aktivity, dále rámcový způsob implementace, zapojení jednotlivých orgánů atd.

Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika-Bavorsko na období 2004—2006

V Programovém dodatku je Program Iniciativy Společenství dále rozpracován. Tento dokument se dává EK pouze na vědomí a obsahuje datailnější rozpracování a popis jednotlivých opatření a aktivit, popis kritérií a způsob výběru projektu a dále například popis realizace propagačního a komunikačního plánu apod.

Řídící a kontrolní systém Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko na období 2004—2006

Dokument Řídící a kontrolní systém je třetím dokumentem, který se zasílá EK pro informaci do třech měsíců od schválení programu. Řídící a kontrolní systém podrobněji popisuje organizaci řídících a platebních orgánů, zprostředkujících subjektů a zejména nastavení řídících a kontrolních systémů, které jsou u těchto subjektů zavedeny.

Nejdůležitější dokumenty pro žadatele

Příručka pro žadatele a příjemce dotace

V Příručce pro žadatele a příjemce dotace se potencionální žadatel dozví více zejména o předmětech programu a vhodných aktivitách. Dále v ní např. zjistí, na které instituce se může obracet se žádostí o konzultace či jaký je mechanismus výběru projektů apod.

Na základě pravidel pro aktualizaci Příručky pro žadatele popsaných v úvodní kapitole tohoto dokumentu byla v souladu s předkládáním projektových žádostí na další zasedání Řídícího výboru dne 10. října 2005 aktualizována Příručka pro žadatele. Starší verze příruček jsou ke stažení v archivu zde.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Ode dne 10. února 2006 je v platnosti 6. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. Tato verze je závazná pro projekty projednávané na dalších zasedání řídícího výboru.

Upozornění pro příjemce dotace!!!

Dne 10. února 2006 vstupuje v platnost 6. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. V důsledku začlenění prostředků strukturálních fondů do státního rozpočtu k 1. ledna 2006 došlo k určitým změnám v administraci projektů. Tyto změny, související zejména s proplácením prostředků strukturálních fondů, platí pro všechny příjemce dotace bez ohledu na to, kdy předkládali svůj projekt.

Žádost

Programu je možné se zúčastnit na základě předložení kompletní a finálně uložené projektové žádosti o podporu na Sekretariát Regionální rady. Kontakty jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce dotace. Žádost se zpracovává v elektronické podobě (ELZA).

Upozornění pro žadatele- Elektronická žádost ELZA Bavorsko 050819 je stále platná. Upozornění na aktuálnost žádosti po jejím otevření pouze odklikněte. Pro 6. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace je zároveň i nadále platná Příručka pro vyplnění elektronické žádosti ELZA (příloha k 5. vydání).

Další důležité dokumenty pro žadatele

  • Metodická příručka způsobilých výdajů  (pdf - 1,39 MB)
    Metodická příručka má doporučující charakter a byla vytvořena za účelem usnadnění orientace řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, kontrolních orgánů, konečných příjemců a uživatelů při posuzování způsobilosti výdajů při čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU.
  • Oznámení o projektu pro MŽP  (doc - 39,94 KB)
    Oznámení o projektu, které je třeba předkládat Ministerstvu životního prostředí v případě, že projekt vyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí.
  • Tabulka pro výpočet čistého výnosu  (xls - 20,99 KB)
  • Studie proveditelnosti (pdf - 450,53 KB)
    Jde o zjednodušenou studii proveditelnosti, která odpovídá zjednodušené studii proveditelnosti pro SROP.