Dokumenty

Základní programové dokumenty

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polsko na období 2004—2006 (dále jen CIP)

Program Iniciativy Společenství neboli Programový dokument (tzv.Community Initiative Programme, CIP) je nejdůležitějším dokumentem Iniciativy INTERREG IIIA, který se připravuje bilaterálně a vyžaduje souhlas Evropské komise.V něm jsou uvedeny hlavní rysy programu, tj. zvolená strategie, priority, opatření a obecně vymezené aktivity, dále rámcový způsob implementace, zapojení jednotlivých orgánů atd.)

Programový dokument ke stažení:

Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Polsko na období 2004—2006

V Programovém dodatku je CIP dále rozpracován. Tento dokumnet se dává Komisi pouze na vědomí a obsahuje detailnější rozpracování a popis jednotlivých opatření a aktivit, popis kritérií a způsob výběru projektu a dále například popis realizace propagačního a komunikačního plánu apod.

Programový dodatek ke stažení:

  • Programovy dodatek ČR-Polsko (doc - 1,05 MB)
    (Jde o novou verzi Programového dodatku vycházející z aktualizované verze Programového dokumentu.)

Nejdůležitější dokumenty pro žadatele

Příručka pro žadatele a příjemce dotace

V Příručce pro žadatele a příjemce dotace se může dozvědět více o předmětech programu a vhodných aktivitách. Dále v ní zjistíte na které instituce se může obracet se žádostí o konzultace či jaký je mechanismus výběru projektů apod.

Upozornění pro žadatele!

Od 10. února 2006 je v platnosti 6. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. Tato verze je závazná pro projekty projednávané na dalších zasedáních řídícího výboru.

Upozornění pro příjemce dotace!

Dne 10. února 2006 vstupuje v platnost 6. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. V důsledku začlenění prostředků strukturálních fondů do státního rozpočtu k 1.1.2006 došlo k určitým změnám v administraci projektů. Tyto změny, související zejména s proplácením prostředků strukturálních fondů, platí pro všechny příjemce dotace bez ohledu na to, kdy předkládali svůj projekt.

Dokumenty ke stažení:

Žádost

Programu je možné se zúčastnit na základě předložení kompletní projektové žádosti o podporu na Společný technický sekretariát. Kontakty jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce dotace. Žádost se zpracovává v elektronické podobě.

Elektronická žádost

Upozornění! Pro předkládaní projektu Vám doporučujeme používání této aktualizované verze č. 050720

Další důležité dokumenty

  • Metodická příručka způsobilých výdajů (pdf - 1,39 MB)
    Metodická příručka má doporučující charakter a byla vytvořena za účelem usnadnění orientace řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, kontrolních orgánů, konečných příjemců a uživatelů při posuzování způsobilosti výdajů při čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU.
  • Tabulka pro výpočet čistého výnosu (xls - 20,99 KB)
  • Studie proveditelnosti (pdf - 450,53 KB) - jde o zjednodušenou studii proveditelnosti, která odpovídá zjednodušené studii proveditelnosti pro SROP
  • Oznámení o projektu pro MŽP (doc - 39,94 KB) - Oznámení o projektu, které je třeba předkládat Ministerstvu životního prostředí v případě, že projekt vyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí