Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Iniciativy Společenství > Interreg IIIA ČR-Polsko > Žadatel > Definice oprávněného žadatele a vhodnost ...

Definice oprávněného žadatele a vhodnost žadatele

15.04.2009:  
Žadatelem může být veřejnoprávní subjekt či subjekt neziskového sektoru, který splní všechny podmínky pro žadatele uvedené v Příručce pro žadatele a konečného příjemce a předloží kompletní projektovou žádost na Společný technický sekretariát.

Doporučujeme žadatelům, aby řídili Příručkou pro žadatele a konečného příjemce a konzultovali své projekty na Sekretariátech Regionálních rad. Zde jsou uvedeny pouze základní pokyny pro žadatele.

Oprávněný žadatel je v programech Iniciativy Společenství INTERREG IIIA definován právní formou.

Dokument ke stažení:

Základní kritéria pro podávání projektů

  • projekt musí být v souladu s podporovanými aktivitami (viz. priority a opatření programu)
  • realizace projektu musí proběhnout na podporovaném území (viz. územní vymezení)
  • žadatel je povinen dokázat přeshraniční efekt projektu (projekt musí prokázat skutečný přeshraniční dopad, nemohou naplňovat pouze potřeba jedné strany hranice)
  • žadatel si musí zajistit přeshraničního partnera projektu
  • žadatel musí vyplnit projektovou žádost včetně všech povinných příloh a doručit ji na Společný technický sekretariát

Další důležitá kritéria naleznete v Příručce pro žadatele a konečného příjemce v sekci Dokumenty.