Dokumenty

Základní programové dokumenty

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko na období 2004—2006 (dále jen CIP)

Program Iniciativy Společenství neboli Programový dokument (tzv. Community Initiative Programme, CIP) je nejdůležitejším dokumentem Iniciativy INTERREG IIIA, který se připravuje bilaterálně a vyžaduje souhlas Evropské komise. V něm jsou uvedeny hlavní rysy programu, tj. zvolená strategie, priority, opatření a obecně vymezené aktivity, dále rámcový způsob implementace, zapojení jednotlivých orgánů atd.

Program Iniciativy Společenství ke stažení:

Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko na období 2004—2006

V Programovém dodatku je Program Iniciativy Společenství dále rozpracován. Tento dokument se dává EK pouze na vědomí a obsahuje detailnější rozpracování a popis jednotlivých opatření a aktivit, popis kritérií a způsob výběru projektu a dále například popis realizace propagačního a komunikačního plánu apod.

Programový dodatek ke stažení:

Nejdůležitější dokumenty pro žadatele

Příručka pro žadatele a příjemce dotace (PPŽ)

Příručka pro žadatele a příjemce dotace charakterizuje program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-rakouské hranici a stanovuje detailní metodické postupy pro přípravu projektových žádostí a implementaci schválených projektů žadatelem, resp. příjemcem dotace. Dále obsahuje přehled institucí, kam je možné se obrátit s žádostí o konzultace či jaký je mechanismus výběru projektů apod.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

Ode dne 10. února 2006 je v platnosti 6. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. Tato verze je závazná pro projekty projednávané na dalších zasedání řídícího výboru.

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE DOTACE

Dne 10. února 2006 vstupuje v platnost 6. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. V důsledku začlenění prostředků strukturálních fondů do státního rozpočtu k 1. 1. 2006 došlo k určitým změnám v administraci projektů. Tyto změny, související zejména s proplácením prostředků strukturálních fondů, platí pro všechny příjemce dotace bez ohledu na to, kdy předkládali svůj projekt.

Příružka pro žadatele ke stažení:

Žádost

Programu je možné se zúčastnit na základě předložení kompletní projektové žádosti o podporu na Sekretariát Regionální rady.Kontakty jsou součástí Příručky pro žadatele a konečného příjemce. Žádost se zpracovává v elektronické podobě.

Dokumenty ke stažení:

Upozornění - Prosíme žadatele, aby předkládali své projektové žádosti pouze v aktuální verzi elektronické žádosti. Poslední aktualizace byla provedena 22. 7. 2005. Hlášení o neplatnosti této aktuální verze elektronické žádosti, které se objevuje při jejím otevření, můžete ignorovat.

Další dokumenty

Metodická příručka

Metodická příručka má doporučující charakter a byla vytvořena za účelem usnadnění orientace řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, kontrolních orgánů, konečných příjemců a uživatelů při posuzování způsobilosti výdajů při čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU.

Metodická příručka ke stažení:

Tabulka pro výpočet čistého výnosu

Tabulka pro výpočet čistého výnosu ke stažení:

Studie proveditelnosti

Jde o zjednodušenou studii proveditelnosti, která odpovídá zjednodušené studii proveditelnosti pro SROP.

Studie proveditelnosti ke stažení:

Oznámení o projektu

Oznámení o projektu, které je třeba předkládat Ministerstvu životního prostředí v případě, že projekt vyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí.

Oznámení o projektu ke stažení: