Dokumenty

Základní programové dokumenty

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Sasko na období 2004-2006 (dále jen CIP)

Program Iniciativy Společenství, neboli Programový dokument (tzv.Community Initiative Programme, CIP) je nejdůležitějším dokumentem Iniciativy INTERREG IIIA, který se připravuje bilaterálně a vyžaduje souhlas Evropské komise. V něm jsou uvedeny hlavní rysy programu, tj. zvolená strategie, priority, opatření a obecně vymezené aktivity, dále rámcový způsob implementace, zapojení jednotlivých orgánů atd.

Dokumenty ke stažení:

Programový dodatek Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Sasko na období 2004-2006

V Programovém dodatku je Program Iniciativy Společenství dále rozpracován. Tento dokument se dává Komisi pouze na vědomí a obsahuje detailnější rozpracování a popis jednotlivých opatření a aktivit, popis kritérií a způsob výběru projektu a dále například popis realizace propagačního a komunikačního plánu apod.

Dokumenty ke stažení:

Řídící a kontrolní systém Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko na období 2004-2006

Dokument Řídící a kontrolní systém je třetím dokumentem, který se zasílá EK pro informaci do třech měsíců od schválení programu. Řídící a kontrolní systém podrobněji popisuje organizaci řídících a platebních orgánů, zprostředkujících subjektů a zejména nastavení řídících a kontrolních systémů, které jsou u těchto subjektů zavedeny.

Dokumenty ke stažení

Nejdůležitější dokumenty pro žadatele

Příručka pro žadatele a příjemce dotace

V Příručce pro žadatele a příjemce dotace se potenciální žadatel dozví více o předmětech programu a vhodných aktivitách. Dále v ní zjistí, na které instituce se může obracet se žádostí o konzultace či jaký je mechanismus výběru projektů apod.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

 

Ode dne 10. února 2006 je v platnosti 7. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. Tato verze je závazná pro projekty projednávané na dalších zasedání řídícího výboru.
UPOZORNĚNÍ PRO PŘIJEMCE

Dne 10.února 2006 vstupuje v platnost 7. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. V důsledku začlenění prostředků strukturálních fondů do státního rozpočtu k 1.1.2006 došlo k určitým změnám v administraci projektů. Tyto změny, související zejména s proplácením prostředků strukturálních fondů, platí pro všechny příjemce dotace bez ohledu na to, kdy předkládali svůj projekt.

Dokumenty ke stažení:

Žádost

Programu je možné se zúčastnit na základě předložení kompletní projektové žádosti o podporu na Sekretariát Regionální rady. Kontakty naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce dotace.

Dokumenty ke stažení:

Číselný i jmenný seznam oblastí pomoci je možno najít zde v české verzi Nařízení EK č. 438/2001 v příloze "Kategorizace".

Metodická příručka má doporučující charakter a byla vytvořena za účelem usnadnění orientace řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, kontrolních orgánů, konečných příjemců a uživatelů při posuzování způsobilosti výdajů při čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU.

Další dokumenty

  • Tabulka pro výpočet čistého výnosu  (xls - 1,31 KB)
  • Studie proveditelnosti (pdf - 1,31 KB) - jde o zjednodušenou studii proveditelnosti, která odpovídá zjednodušené studii proveditelnosti pro SROP
  • Oznámení (doc - 1,31 KB) Oznámení o projektu, které je třeba předkládat ministerstvu životního prostředí v případě, že projekt vyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí.