Příručka pro příjemce ke 2. výzvě v JPD 2

28.03.2009: Řídící orgán JPD 2 připravil přesnou metodiku postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení. Příručka je určena pro úspěšné konečné příjemce, kteří podávali projekt v rámci 2. výzvy JPD 2.

Příručka pro příjemce

Příručka pro příjemce navazuje na Příručku pro žadatele. Zatímco v Příručce pro žadatele se koneční příjemci dozvěděli podle jakých pravidel mají projekt připravit, Příručka pro příjemce je naopak provede systémem veřejných zakázek, podáváním žádosti o platbu, financováním, monitorováním projektu a následném udržením výsledků projektu.

Komu je určena ?

Tato verze Příručky pro příjemce je určena úspěšným žadatelům, kteří podali projekt v rámci 2. výzvy (tj. od 1. února 2005 do 31. března 2005).

Dokumenty

Dokumenty ke stažení:

Do vzorů monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu JPD 2 v 1. - 4. výzvě byla doplněna důležitá tabulka "Výnosy projektu v průběhu udržitelnosti projektu", neboť výnosy projektu musí být sledovány po dobu udržitelnosti projektu.
Konečný příjemce má povinnost odevzdávat tuto monitorovací zprávu pobočce CRR vždy do 30 kalendářních dnů po uplynutí každých 12 měsíců po ukončení realizace projektu. Poslední zprávu odevzdává konečný příjemce do 30 kalendářních dnů ode dne vydání Rozhodnutí. V případě, že by mezi odevzdáním dvou posledních zpráv uplynout doba kratší než tři měsíce, předkládá konečný příjemce pouze poslední zprávu - tj. zprávu předkládanou po uplynutí pěti let ode dne vydání Rozhodnutí.