Příručka pro žadatele ke 3. výzvě v JPD 2

27.03.2009: Příručka pro žadatele podává informace o přípravě projektů a podmínkách účasti v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2). Pro 3. výzvu byla připravena nová verze Příručky pro žadatele - verze 1.3.

V příručce naleznete veškeré informace o programu JPD 2. Jsou zde uvedeny práva a povinnosti žadatelů i specifické podmínky pro jednotlivá opatření programu JPD 2.

Aktualizace

U jednotlivých opatření došlo k přidání nových užitečných informací a u příloh příručky došlo k aktualizaci přílohy A (metodika pro zpracování ekonomických analýz) a k doplnění nové přílohy E (metodika k použití monitorovacích ukazatelů).

Struktura příručky

Příručka pro žadatele se skládá z kapitol a příloh. Kapitoly I.-IV. jsou společná pro všechna opatření, v kapitole V. jsou uvedeny podmínky pro jednotlivá/dílčí opatření.
 

Kapitoly příručky mají následující strukturu:
 

Kapitola - Úvodní informace příručce

 • členění Příručky pro žadatele a seznam informačních zdrojů

Kapitola I - Základní informace o JPD 2

 • informace o místech a zdrojích, kde lze získat kompletní infromace
 • přehled globálního a speficických cílů programu JPD 2
 • struktura priorit a opatření JPD 2

Kapitola II - Definice pojmů a základní legislativa

 • abecední seznam základních pojmů a definic, které se objevují v Příručce pro žadatele
 • seznam nejdůležitějších nařízení Evropské komise a legislativy České republiky pro JPD 2

Kapitola III - Podmínky pro konečné příjemce

 • přehled základních práv a povinností konečného příjemce (žadatele), které umožňují
  využít finanční prostředky prostřednictvím JPD 2
 • práva a povinnosti se vztahují na přípravu, podání, realizaci a také udržitelnost a monitorování projektu

Kapitola IV - Veřejné zakázky

 • podmínky pro zadávání veřejných zakázek v JPD 2
 • metodika zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Kapitola V - Podmínky pro jednotlivá opatření/dílčí opatření

 • seznam kriterií, které musí žadatel splnit, aby jeho projekt mohl být uznán způsobilým pro čerpání finanční pomoci z JPD 2 v rámci jednotlivých opatření


Dokumenty ke stažení


Společná část příručky

Společnou část příručky si žadatel může stáhnout jako kompletní soubor kapitol I - IV.:

U dílčího opatření 2.2.1 - Grantová schémata na podporu malého a středního podnikání, budou definovány a následně připojeny informace pro konečné uživatele (malé a střední podnikatele) hlavním městem Prahou a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.


Specifická část příručky pro jednotlivá opatření

Kapitola V - Podmínky pro jednotlivá opatření/dílčí opatření, aktuální verze k 16.6.2005, ke stažení:
 


Přílohy Příručky pro žadatele

V následujícím textu jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých příloh včetně možnosti stažení plných verzí.
 

Příloha A - Metodika pro ekonomické hodnocení projektů (aktualizace)
 • definice druhů zpracovávaných studií
 • podle této metodiky žadatel zpracuje přílohy B a C

Příloha A ke stažení: Příloha A (doc - 646,66 KB)


Příloha B - Analýza nákladů a výnosů (CBA)
 • průvodce zpracování analýzy nákladů a výnosů, jako povinné přílohy žádosti o poskytnutí podpory z JPD 2

Tato příloha je společná pro Společný regionální operační program (SROP) a pro JPD 2.

Přílohy B ke stažení:

 • Metodika pro zpracování Analýzy nákladů a výnosů pro základní a rozšířenou analýzu: příloha B (pdf - 459,98 KB)
 • Metodika pro zpracování Analýzy nákladů a výnosů podle metodiky Evropské komise včetně dodatku - česky: příloha B2 (pdf - 1,15 MB)
 • Metodika pro zpracování Analýzy nákladů a výnosů podle
  metodiky Evropské komise - anglicky: příloha B3 (pdf - 3,93 MB)
 • Dodatek k metodice podle Evropské komise - anglicky: příloha B4 (pdf - 31,94 KB)

Příloha C - Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
 • průvodce zpracování Studie proveditelnosti, jako povinné přílohy žádosti o poskytnutí podpory z JPD 2
Tato příloha je společná pro Společný regionální operační program (SROP) a pro JPD 2.

Příloha C ke stažení: příloha C (pdf - 430,13 KB)


Příloha D - Logický rámec projektu (Logframe)
 • metodika zpracování Logického rámce projektu společně s jeho vzorem prozpracování

Logický rámec je jednou z povinných příloh žádosti.

Přílohy D ke stažení: 

 • metodika pro zpracování Logického rámce: příloha D1 (pdf - 270,79 KB)
 • Logický rámec - vzor: příloha D2 (doc - 123,39 KB)

Příloha E - Metodika a seznam monitorovacích ukazatelů pro 3. kolo (aktualizace)
 • metodika uvádí rozdíli monitorovacích indikátorů, které jsou uvedeny v programovém dodatku a monitorovacími ukazateli, které jsou součástí této přílohy, a které používá konečný příjemce ve své žádosti k číselnému vyjádření výsledků projektu

Přílohy E ke stažení:

 • metodika použití monitorovacích ukazatelů pro 3. kolo: Příloha E (doc - 102,91 KB)
 • seznam monitorovacích ukazatelů pro 3. kolo: Příloha E1 (xls - 135,68 KB)

Příloha F - Pomůcka pro žadatele pro vyplňování formuláře ISPROFIN a PROGIN

U projektů žádajících ze státního rozpočtu a evropských fondů je nutné vyplnti základní informace o financování projeku pomocí formuláče ISPROFIN (při podání projektu) a formuláře PROGFIN (při žádosti o platbu).

Příloha F ke stažení: