Příručka pro příjemce ke 4. výzvě v JPD 2

27.03.2009: Zde naleznete Příručku pro příjemce ke 4. výzvě v JPD 2 včetně příloh.

Dokumenty ke stažení


Příručka pro příjemce


Přílohy

1) Podmínky rozhodnutí o účasti SR a SF (příloha A)

2) Přehled sankcí za neplnění monitorovacích indikátorů (příloha B)

3) Vzor monitorovací zprávy (příloha C)

4) Vzor monitorovací zprávy (příloha D)

5) Oznámení Konečného příjemce o změnách (příloha E)

6) Podmínky pro zadávání zakázek (příloha F)

7) Zjednodušená žádost o platbu (příloha G)

8) Avízo k platbě (příloha H)

Do vzorů monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu JPD 2 v 1. - 4. výzvě byla doplněna důležitá tabulka "Výnosy projektu v průběhu udržitelnosti projektu", neboť výnosy projektu musí být sledovány po dobu udržitelnosti projektu.
Konečný příjemce má povinnost odevzdávat tuto monitorovací zprávu pobočce CRR vždy do 30 kalendářních dnů po uplynutí každých 12 měsíců po ukončení realizace projektu. Poslední zprávu odevzdává konečný příjemce do 30 kalendářních dnů ode dne vydání Rozhodnutí. V případě, že by mezi odevzdáním dvou posledních zpráv uplynout doba kratší než tři měsíce, předkládá konečný příjemce pouze poslední zprávu - tj. zprávu předkládanou po uplynutí pěti let ode dne vydání Rozhodnutí.