4.8 Konzultační proces

10.03.2009:

Účelem konzultačního procesu je seznámení všech subjektů, které jsou zapojeny do realizace OP RLZ se zmíněným dokumentem, aby bylo zajištěno co nejefektivnější využití prostředků z ESF. Bylo rozhodnuto, že v rámci konzultačního procesu bude osloveno široké spektrum partnerů (ministerstva, kraje, úřady práce, Monitorovací výbor programů RLZ, NNO, sociální partneři atd.).

Aby bylo zajištěno, že OP RLZ bude skutečně národním dokumentem, byla již ve fázi přípravy OP založena ministrem práce a sociálních věcí Pracovní skupina pro přípravu programových dokumentů na využívání strukturálních fondů. Při zakládání pracovní skupiny byl plně respektován princip partnerství. Pracovní skupině předsedá zástupce MPSV a kromě zástupců regionů a partnerských ministerstev se jednání skupiny účastní jako experti také sociální partneři a zástupce NNO a veškeré materiály jsou jim poskytovány k posouzení.

První, pracovní verze OP RLZ byla vypracována k 30. 6. 2002 a počátkem července byl materiál rozeslán do připomínkového řízení. Obeslání byli členové a experti Pracovní skupiny a jimi navržení experti. Dále byl dokument v rámci konzultačního procesu zaslán s průvodním dopisem 8 náměstkům a vrchním ředitelům partnerských resortů a hejtmanům všech 13 krajů, ve kterých bude OP RLZ realizován. V prosinci 2002 byla další verze dokumentu upravená na základě připomínek a doporučení vzešlých z konzultačního procesu a na základě připomínek a doporučení týmu pro ex-ante hodnocení OP RLZ rozeslána do vnějšího připomínkového řízení před projednáváním ve vládě ČR. Připomínky a doporučení ministerstev a úřadu vlády byly vypořádány a zapracovány.

Počátkem září bylo uspořádáno jednání Monitorovacího výboru programů rozvoje lidských zdrojů a hlavním bodem zasedání bylo projednání a připomínky k OP RLZ.

Počátkem srpna byl OP RLZ v rámci procesu posuzování jeho vlivu na životní prostředí uveřejněn na internetových stránkách MPSV k volnému zasílání připomínek ze strany veřejnosti. Dne 13.8. byl uspořádán veřejný seminář k dílčím výsledkům SEA posouzení operačních programů za účasti zástupců resortů, regionů, NNO, odborné veřejnosti a SEA hodnotitelů. Představen a diskutován byl i OP RLZ. Dne 10.12. 2002 se uskutečnilo veřejné projednávání OP RLZ. Účelem veřejného projednávání byl sběr připomínek a diskuse ke konečnému návrhu OP RLZ a posouzení jeho vlivu na životní prostředí. Posuzovatel, konsorcium AGRIFOR Consult sprl, vydalo zprávu o posouzení vlivu OP RLZ na životní prostředí koncem listopadu 2002. Zpráva konstatuje, že nebyly prokázány přímé negativní vlivy programu na životní prostředí. Naproti tomu u většiny priorit konstatuje nepřímé pozitivní vlivy. Na základě této zprávy a výsledků veřejného projednávání vydalo MŽP k OP RLZ kladné stanovisko.