Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Dokumenty > Zprávy > Zprávy o realizaci Rámce podpory ...

Zprávy o realizaci Rámce podpory Společenství

11.02.2009: Zprávy o průběhu a stavu využívání prostředků fondů EU v období od vstupu ČR do EU do dubna 2006.

Zpráva o realizaci Rámce podpory Společenství je významný dokument, který je na každém zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství (MV RPS) předkládán jeho členům jako informace o průběhu a stavu implementace Rámce podpory Společenství. Předložená zpráva vždy shrnuje informace za časové období mezi termíny konání jednotlivých zasedání MV (zpravidla jde o 6 měsíců)

Zpráva ke stažení

Hlavní kapitoly Zprávy popisují:

  • Makroekonomický rámec

Ukazatele makroekonomického vývoje jako hrubý domácí produkt, souhrnná produktivita práce, tržby, míra inflace, míra nezaměstnanosti, platební bilance, sociální výdaje a další. Prezentovány jsou rovněž hlavní makroekonomické charakteristiky za jednotlivé regiony NUTS 2 České republiky.
Součástí této kapitoly je vyhodnocení plnění konvergenčního programu pro vstup ČR do eurozóny a měnové a fiskální politiky ČR. Kapitola obsahuje i rozvojové politiky jednotlivých ministerských resortů - MMR, MŽP, MD, MPSV, MPO, MZe.

  • Řízení a koordinaci Rámce podpory Společenství

Činnosti Ministerstva pro místní rozvoj jako orgánu odpovědného za efektivitu a racionální řízení pomoci poskytované ČR ze strukturálních fondů, Poradního výboru Rámce podpory Společenství a pracovních skupin.

  • Realizaci Rámce podpory Společenství

Průběh a stav realizace jednotlivých operačních programů. Na základě zpracované analýzy lze z kapitoly vyčíst mj. počty předložených projektů a hlavní výsledky dosavadního průběhu realizace.

  • Naplňování cílů Rámce podpory Společenství

Horizontální cíle, specifické cíle a dosažení zásadní shody mezi národními a regionálními politikami a politikami Společenství.

  • Finanční provádění pomoci

Nastínění stavu certifikace výdajů.

  • Finanční kontrolu a nesrovnalosti

Definice funkcí Centrální harmonizační jednotky    .

  • Monitorovací systém

Naplnění centrální databáze Monitorovacího systému strukturálních fondů (IS MSSF-CENTRAL).

  • Hodnocení

Dosavadní aktivity v rámci evaluace RPS, jejichž součástí je Plán evaluace na rok 2005.

  • Komunikační akční plán

Popis komunikační strategie RPS a plány komunikačních aktivit jednotlivých operačních programů.

  • Realizace Technické pomoci

Stav realizace projektů technické pomoci pro RPS, Plán Technické pomoci na rok 2005.