Spolupráce zemí V4

12.02.2009:

Zřízení Evaluační jednotky strukturálních fondů

Přestože je tento obor v České republice poměrně nový, daří se postupně upřesňovat povahu a cíle zadávaných úkolů. V případě intervencí strukturální pomoci Evropské unie adaptovala Česká republika principy stanovené v předpisech Evropského společenství, přičemž vlastní aktivity jsou stále průběžně upřesňovány dle doporučení Evropské komise. Na základě smluvního závazku Rámce podpory Společenství 2004—2006 byla k 1.12.2003 zřízena Evaluační jednotka strukturálních fondů.

Spolupráce Visegradské skupiny při evaluaci strukturálních fondů

  • Eva Píšová - vedoucí evaluační jednotky
  • David Grolig - projektový manažer
  • Michal Kokeš - projektový manažer

 

group

 

Evaluační plán

Krátce po svém založení stála tato Evaluační jednotka před novým strategickým úkolem, kterým byla tvorba evaluačního plánu. Sestavit plán hodnocení nebyl snadný úkol, protože nebyla možnost čerpat znalosti a poučení z již dříve provedených hodnotících činností. Česká republika také neměla k dispozici žádný vhodný vzor plánu, připraveného zemí srovnatelné velikosti a s obdobnými problémy v oblasti sociálního a ekonomického rozvoje. Při tvorbě evaluačního plánu byla zřejmá i určitá slabost evaluační kapacity. Díky intenzivní spolupráci s odborníky ze zemí evropské patnáctky (se zástupci DG Regio a s twiningovými partnery) byl nastartován její aktivní rozvoj.

Visegradská skupina

V obdobné situaci jako Česká republika se nachází i ostatní země Visegradské skupiny (V4), kterou mimo Českou republiku tvoří Maďarsko, Polsko a Slovensko. Historicky vzato byly země Visegrádské skupiny jednou oblastí, kterou vždy spojovaly společné kořeny, tradice a kulturní vazby, a podobný historický ekonomický vývoj. Nyní při implementaci strukturální pomoci Evropské unie charakterizuje země Visegradské skupiny systém tzv. Rámce podpory Společenství, který zahrnuje několik operačních programů. Jiné nové členské země Evropské unie využívají systému implementace v podobě tzv. Jednotných programových dokumentů.

Zahájení činnosti Evaluační jednotky

Přípravné kroky k zahájení spolupráce evaluačních jednotek zemí Visegradské skupiny zahájila Evaluační jednotka České republiky v září roku 2004. První společné pracovní jednání se uskutečnilo u příležitosti 1. výročí založení Evaluační jednotky České republiky ve dnech 2.-3.12.2004 v jihomoravské obci Valtice (Česká republika), za účasti zástupců Evropské komise (DG Regio & DG Employment).

Program dvoudenního jednání byl sestaven do bloků, které poskytovaly dostatečný časový prostor pro prezentace evaluačních jednotek a Evropské komise. Po zahájení jednání proběhla prezentace zástupkyně DG Regio, která představila postoj DG Regio k novým nařízením Evropské Komise ve vztahu k evaluaci v programovacím období 2007—2013. Prezentace byla následně doplněna o stanovisko DG Employment jejími zástupci. Dle navržených témat (tj. založení a organizace evaluace v zemi Visegradské skupiny, tvorba evaluačního plánu, problémy a rizika evaluace, a potenciál pro spolupráci zemí Visegradské skupiny) pokračovalo jednání ve formě národních prezentací a diskusí k tématům. Pro účely jednání připravily jednotlivé evaluační jednotky pracovní materiály, které jsou hlavními výstupy jednání a dokumenty o evaluaci v těchto zemích.

organ_tym_web

Proces evaluace

Výsledky jednání dokládají, že si země Visegrádské skupiny uvědomují významnosti evaluace. Aktivity evaluace jsou nyní převážně orientovány na budování evaluační kapacity. Každá ze zemí Visegreadské skupiny již přistoupila určitým způsobem k tvorbě evaluačního plánu. Evaluační plány se svojí povahou liší. Některé plány jsou zaměřeny zejména na dílčí aktivity, jiné zase velmi podrobně zachycují systém řízení evaluace. Je možné konstatovat, že ve všech zemích Visegradské skupiny byly zahájeny první evaluační projekty a projekty pro rozvoj evaluační kapacity. V této souvislosti účastníci vyzdvihli možnost spolufinancovat podobné aktivity rozvoje evaluace z prostředků technické pomoci strukturálních fondů.

Projekty evaluace jsou ve většině rozděleny do tří základních skupin (tj. hodnocení současného období, příprava plánovacího období 2007-13 a podpora hodnotící kapacity). Je možné konstatovat, že nejvíce jsou rozvinuty projekty podporující budování evaluační kapacity. Evaluační jednotky se shodly, že velkým potenciálním rizikem řízení evaluace může být nenalezení kvalifikovaných interních a externích lidských zdrojů pro výkon potřebných profesí. Významným potenciálním rizikem může také být možné nezaviněné prodlužování realizace evaluačních projektů způsobené nedostatečnými datovými vstupy monitorova-cích systémů a možná nedostatečná nabídka na straně dodavatelů.

Evaluační jednotky se shodly na vzájemné spolupráci v oblasti kvalitního rozvoje evaluačních kapacit, plánování evaluace a propojení monitorovacích systémů. Další oblastí pro vzájemnou spolupráci v rámci evaluace bude výměna informací a zkušeností s jednotlivými projekty, metodikami a s tvorbou evaluačních standardů. Evaluační jednotky se dále shodly na předávání si zkušeností s dobrými a špatnými evaluačními projekty za účelem neustálého zlepšování.

Závěrem lze konstatovat, že země Visegrádské skupiny uvítali iniciativu při organizaci prvního společného zasedání. Příprava dalšího jednání byla následně předána do rukou zástupců evaluace z Polska. Zástupci evaluačních jednotek zemí Visegradské skupiny také ocenili účast zástupců dvou generálních ředitelství Evropské komise.


Kontakty

Ing. Eva Píšová
Email:
Eva.Pisova@mmr.cz
Ing. David Grolig
Email:
David.Grolig@mmr.cz