Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > ČR dosahuje úspěchů v mezinárodních ...

ČR dosahuje úspěchů v mezinárodních programech Cíle 3 Evropská územní spolupráce

20.02.2013:  

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, tzv. OP Central Europe.

Nadnárodní spolupráce je rozdělena do 13 zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Central Europe sdílí s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí EU s částí Ukrajiny.
Operační program Central Europe obsahuje 4 věcné priority:
  1. Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě
  2. Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní
  3. Odpovědné užívání životního prostředí
  4. Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů
V úspěšných projektech se na implementaci projektů z 1., 2., 3., 4. a strategické výzvy podílí celkem 150 českých partnerů a dále 5 vedoucích partnerů. Alokované množství zdrojů ERDF v objemu více než 25 mil. EUR (z celkových 231 mil. EUR na úrovni programu pro 4 prioritní osy) jasně dokládá aktivní zapojení českých subjektů v rozmanitých projektech a jimi realizovaných činnostech. Získané prostředky pro ČR 33krát převyšují příspěvek ČR na realizaci programu.
Vybrané projekty představují zapojení českých subjektů v roli vedoucích partnerů, kteří spolupracují na realizaci schválených projektů ve spolupráci s dalšími partnery z regionu Střední Evropy.

Operační program Meziregionální spolupráce, tzv. OP INTERREG IVC

Hlavním cílem programu, do něhož jsou zapojeny všechny členské státy, Norsko a Švýcarsko, je zlepšení regionálních politik prostřednictvím výměny zkušeností a dobrých praxí.
Program se realizuje v rámci dvou priorit:
  1. Inovace a znalostní ekonomika
  2. Životní prostředí a ochrana před riziky
Všechny finance určené na financování projektů byly již alokovány, jedná se o 302 mil. EUR. Do dnešního dne bylo v rámci 4 výzev schváleno 204 projektů k realizaci, z toho 39 projektů s účastí 43 českých projektových partnerů a jednoho vedoucího partnera, kteří získali celkem 5,33 mil EUR. Tato výše téměř 40krát převyšuje příspěvek ČR na realizaci programu.
Níže naleznete informace o několika úspěšných projektech s českou účastí v tomto operačním programu.

Operační program ESPON 2013 - European Spatial Planning Observation Network / Evropská monitorovací síť pro územní plánování a soudržnost

Jedná se o výzkumný program, v němž jsou zapojeny všechny členské státy, a také Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island. Zaměřuje se na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje na celoevropské, národní i regionální nebo obecní úrovni. Poskytuje porovnatelné informace o území, analýzy, trendy a scénáře dynamických územích jevů.
Program je rozčleněn do následujících 4 priorit:
  1. Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti
  2. Cílená analýza založená na poptávce uživatelů
  3. Vědecká základna a nástroje
  4. Kapitalizace, vlastnictví a účast
V tomto programovém období proběhlo 10 výzev, v rámci nichž bylo schváleno 65 projektů v celkové výši 35 mil. EUR. V 5 projektech s českou účastí je zapojeno 6 partnerů z ČR, kteří získali 230 tis. EUR, avšak i většina ostatních projektů řeší území EU včetně České republiky, s pomocí národních orgánů.
Níže je uveden příklad projektu TRACC, s účastí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, zaměřeného na regionální dopravní dostupnost.