Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > Jankovský: Vláda schválila významný krok ...

Jankovský: Vláda schválila významný krok v čerpání peněz z EU fondů

22.05.2013: Vláda na dnešním jednání schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj spojený s rizikovými operačními programy. Materiál uvádí shrnující informace o rizikových operačních programech a zároveň nastavuje podmínky a další postup. Součástí materiálu jsou také návrhy řešení rizik v jednotlivých programech včetně navržených realokací. Dalším krokem budou jednání v rámci monitorovacích výborů jednotlivých operačních programů. Po té bude návrh realokací předložen Evropské komisi ke schválení.
Rizikové operační programy:
MMR ČR jako koordinátor čerpání peněz z fondů EU sleduje plnění cílů a efektivitu čerpání peněz. Ze své pozice koordinátora každoročně předkládá analýzu rizik. Vzhledem k tomu, že míra rizikovosti se napříč programy liší, byly rizikové programy rozděleny do dvou kategorií. Rizikové operační programy se střední mírou rizika jsou OP Doprava, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ve skupině s vysokou mírou rizik jsou zařazeny OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ROP Severozápad a OP Technická pomoc. Pro každý rizikový program jsou v materiálu navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení realizace a snížení výskytu rizik.

Nejvíce rizikovým operačním programům a jejich řídícím orgánům Ministerstvo pro místní rozvoj ČR navrhuje uložit, aby pravidelně informovaly Vládu ČR o postupu realizace opatření, a to do doby vyjmutí těchto programů ze skupiny rizikových. Pouze řídící orgány jednotlivých operačních programů jsou zodpovědné za schvalování projektů a čerpání peněz.
 
V případě OP Technická pomoc je nutné dodat, že tento program je svým charakterem specifický. Slouží k financování potřeb implementační struktury NSRR. Ukazuje se, že na „obslužnost“ systému není potřeba tolik peněz, je tedy vhodnější posílit osy zvyšující konkurenceschopnost ČR v jiných programech.
 
Návrhy realokací:
  • Z OP Technická pomoc (0,5 mld. Kč) a ROP Severozápad (3,1 mld. Kč) do regionálních operačních programů.
  • OP Životní prostředí (3,7 mld. Kč) do OP Doprava.
 
Při realokacích je nutné respektovat evropská pravidla, která neumožňují přesun prostředků mezi jednotlivými strukturálními fondy a Fondem soudržnosti. Z tohoto důvodu mohou prostředky Fondu soudržnosti alokované v OP Životní prostředí směřovat pouze do části programu spolufinancované opět z Fondu soudržnosti, což je v českých podmínkách pouze OP Doprava.
 
Ve schváleném materiálu jsou také specifikovány tematické oblasti, které by bylo vhodné posílit. Jedná se o tyto oblasti:
  • Vzdělávání (vzdělávací infrastruktura v podobě vybavení škol technického a přírodovědného charakteru, podpora mateřských škol).
  • Doprava (udržitelná a ekologická městská doprava, podpora výstavby pražského metra, doplňkově podpora silnic II. a III. třídy jako investice podporující konkurenceschopnost regionu a další oblasti navazující na Strategii Evropa 2020)
  • Sociální oblast.

Všechny zmiňované oblasti mají vazbu na Strategii Evropa 2020, což je ze strany Evropské komise, která schvaluje navrhované realokace, vyžadováno.