Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > MMR: Česká republika v poločase příprav ...

MMR: Česká republika v poločase příprav na čerpání peněz z EU pro roky 2014-2020

12.06.2013: Vláda ČR dnes projednává několik materiálů předložených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jedná se o “Návrh Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020“, „Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020“ a „Informace o stavu přípravy programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období 2014-2020“. Materiály slouží jako podklad pro další vyjednávání s Evropskou komisí. Česká republika musí mít schválenou strategii, tak aby mohla v příštím období čerpat peníze z EU.
Dohoda o partnerství je klíčovým dokumentem, který uzavírají členské státy s Evropskou komisí jako dohodu o způsobu, jak budou čerpat finance z evropského rozpočtu v příštích sedmi letech programového období 2014 -2020. Vláda v tomto kroku bere první verzi Dohody na vědomí. Konečnou verzi Dohody o partnerství předloží MMR na podzim tohoto roku.
 
MMR jako gestor přípravy a vyjednávání Dohody o partnerství s EK vypracovalo návrh Dohody o partnerství ve spolupráci s celou řadou partnerů z řad ministerstev, regionů, měst a obcí, hospodářských a sociálních partnerů, neziskové, akademické a vědeckovýzkumné sféry a dalších významných subjektů. Při těchto jednáních byly nastaveny společné stěžejní strategické cíle, které jsou výsledkem celé strategie Dohody.
 
Strategické cíle:
 • Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
 • Účinná podpora sociálního začleňování a boje s chudobou
 • Rozvoj infrastruktury a ochrana životního prostředí
 • Vyvážený rozvoj území.
 
Strategické cíle budou naplňovány prostřednictvím programů, které vláda schválila na podzim minulého roku.
 
Navržené programy pro období 2014 – 2020:

Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“:
 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízený ministerstvem průmyslu a obchodu
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání řízený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • OP Zaměstnanost řízený ministerstvem práce a sociálních věcí
 • OP Doprava řízený ministerstvem dopravy
 • OP Životní prostřední řízený ministerstvem životního prostředí
 • Integrovaný regionální operační program řízený ministerstvem pro místní rozvoj
 • OP Praha - pól růstu ČR (řízený Magistrátem hlavního města Prahy)
 • OP Technická pomoc (řízený ministerstvem pro místní rozvoj)

Evropský fond regionálního rozvoje pro cíl Evropská územní spolupráce:
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou řízený ministerstvem pro místní rozvoj
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území ČR MMR
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území ČR MMR
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou koordinovaný na území ČR MMR
 • OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou koordinovaný na území ČR MMR
 • OP nadnárodní spolupráce Central Europe koordinovaný na území ČR MMR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
· Program rozvoje venkova 2014–2020
 
Evropský námořní a rybářský fond
· OP Rybářství v gesci ministerstva zemědělství.
Česká republika již v únoru zahájila neformální dialog s Evropskou komisí. Díky tomu jsou do všech vznikajících dokumentů průběžně zapracovávány podněty ze strany EK. Návrh Dohody o partnerství bude dále rozpracováván, protože doposud nebyla schválená evropská legislativa. Konečnou podobu mohou členské státy očekávat nejpozději na podzim tohoto roku.
 
Při průběžných jednáních s Evropskou komisí je Česká republika velmi pozitivně hodnocena z hlediska připravenosti na příští programové období. Patříme mezi nejlépe připravené členské státy EU, což mě osobě velmi těší. Pro mne je to významná pochvala mého vyjednávacího týmu“, říká ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.
 
Samotné programy, které jsou nástroji pro čerpání evropských peněz jsou v tuto chvíli v rozpracovaném stádiu. MMR a řídicí orgány programů intenzivně komunikují o jejich celkovém nastavení. MMR v tuto chvíli striktně vyhodnotilo tzv. 1. fázi programů, především z hlediska zacílení oblastí podpory, souladu s Dohodou o partnerství a přijatých národních strategií. Průběžný stav přípravy programů, vč. hodnocení MMR, je možné nalézt v materiálu „Informace o stavu příprav operačních programů“. V další fázi budou programy již obsahovat návrhy implementační struktury. Postup prací se v tuto chvíli zaměřuje na celkové zacílení a zúžení aktivit v programech tak, aby programy byly koncentrované (i požadavek EK) a nesuplovaly aktivity, které mají být hrazeny ze státního rozpočtu. Navržené programy ani Dohoda o partnerství v tuto chvíli neobsahují návrhy, kolik do kterého programu půjde peněz (alokací). K návrhu alokací MMR přistoupí až v dalších fázích přípravy programů, a to na základě stavu a kvality jednotlivých programů.
 
V dalším předkládaném materiálu „Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020“ MMR představuje základní procesy, vazby a kompetence v řízení celého systému, které budou přispívat k dosažení cílů stanovených v Dohodě o partnerství. MMR do budoucího období prosazuje důležitý prvek a tím je strategie řízení lidských zdrojů a jejich koordinace, která bude zanesena v jednotlivých programech. V příštím období čerpání peněz z fondů EU bude u jednotlivých projektů kladem mnohem větší důraz na synergie, koncentrace cílů a zúžení priorit. To povede také k transparentnějšímu čerpání, zjednodušení postupu žádostí a jasnému vyhodnocování.
 
Ve všech navrhovaných řešeních vycházíme ze zkušeností (stávající a předešlé období čerpání peněz z fondů EU) a klademe důraz na již zmiňované zjednodušení celého procesu. Nedílnou součástí je hledání nových forem finančních nástrojů, jako jsou „obrátkové úvěrové nástroje“.