Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Novinky > MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu ...

MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen 2013

26.07.2013: Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 (dále MMZ) představuje hlavní výstup finančního monitoringu průběhu realizace operačních programů ČR v programovém období 2007–2013.
Od počátku programového období k 3. červenci 2013 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 97 623 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 393,3 mld. Kč. To představuje 174,5 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 43 152 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 683,2 mld. Kč, což činí 85,5 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 440,5 mld. Kč, tedy 55,2 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 260,3 mld. Kč, což je 32,6 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Pro doplnění:
Vláda ČR usnesením č. 387 ze dne 22. května 2013 schválila materiál „Vyhodnocení rizikových operačních programů“, kterým bylo uloženo plnit individuální akční plány, které mají za cíl zrychlit a zjednodušit implementaci a minimalizovat riziko ztráty prostředků. Zároveň vláda ČR schválila návrh na realokaci prostředků z OP Životní prostředí, OP Technická pomoc a ROP Severozápad ve výši 7,3 mld. Kč do OP Životní prostředí, OP Praha–Konkurenceschopnost a regionálních operačních programů. V OP Technická pomoc a OP Životní prostředí je realokace v současné době již připravována.

Monitorovací výbor ROP Severozápad na svém zasedání dne 8. července 2013 realokaci neodsouhlasil. MMR-NOK vnímá nastalou situaci jako velmi zásadní a v současné době se aktivně zabývá jejím řešením.

Kompletní měsíční monitorovací zpráva včetně archivu je k dispozici v tomto odkazu.    

Kategorie:

NOK